ركورد جديد در دنياي رايانهگذشت آن زمانهايي كهرايانهها تنها مخصوص شركتها و موسسات بزرگ بودند، يا زمانهايي كه تنهاافراد محدودي توانايي تهيه رايانه را داشتند. موسسه Gartner طي تحقيقاتجديد به اين نتيجه رسيده است كه تعداد رايانههاي موجود در جهان از مرز يكميليارد عدد گذشته است و اين بدان معناست كه به طور متوسط از هر 7 نفر درجهان، يك نفر از رايانه بهرهمند است و اين حاصل رشد 12 درصدي تعدادرايانهها در هر سال نسبت به سال گذشته است.
نتايج تحقيقات جديد نشانميدهد كه از ميان اين تعداد رايانه، 58 درصد آن در اروپا، آمريكا و ژاپنخريداري شدهاند و اين در حالي است كه پراكندگي جمعيت در اين مناطق تنها15 درصد كل جمعيت جهان است. ضمن اينكه پيشبينيها نشان ميدهد كه قراراست يك ميليارد رايانه ديگر در 6 سال آينده در كشورهاي در حال توسعه بهفروش برسد و به دليل رشد كشورهايي چون هند يا برزيل، تعداد رايانههايشخصي تا سال 2014 دو برابر خواهد شد. در كنار اين رشد چشمگير، ميزانزبالههاي الكترونيكي نيز رو به افزايش است، به طوري كه امسال 180 ميليونرايانه دور ريخته شده است و بيشتر آنها نيز در چين بوده است كه وجود موادسمي در زبالههاي رايانهاي موجب بروز نگرانيهاي بسياري شده است.