ركورد جديد بين بزرگان
شركت IBM يكي از بزرگترين و معروفترين شركتهايي است كه همواره در زمينه طراحي و ساخت ابررايانهها در جهان پيشتاز و پيوسته به دنبال ثبت ركوردهاي جديد و انجام فعاليتهاي نوين در اين زمينه بوده است. در همين راستا اين شركت بزرگترين سيستم HPC را كه تاكنون ساخته شده است با قابليت راهاندازي دوگانه ويندوز و لينوكس به همگان معرفي كرد.
سيستم جديدblade مجهز به 5376 پردازنده زئون 4 هستهاي اينتل با سرعت 5/2 گيگاهرتز است كه توان پردازشي آن به 04/46 ترافلاپ ميرسد و در اين زمان هر يك از پردازندهها تواني برابر 50 وات صرف ميكنند و كارايي آن به 6/85 درصد ميرسد.

خوب است بدانيم كه اينگونه ابررايانهها از سيستمعامل معمولي ويندوز استفاده نميكنند. بلكه شركت مايكروسافت نسخه خاصي از ويندوز به نام 2008 windows HPC Server را به طور آزمايشي عرضه كرده است كه ابررايانه جديد نيز با استفاده از اين نسخه از ويندوز راهاندازي ميشود و اين نكتهاي است كه در اين ابررايانه بايد به آن توجه شود. زيرا همانطور كه ميدانيم بيش از 85 درصد سيستمهايHPC جهان با استفاده از سيستمعامل لينوكس كار ميكنند و اين نخستين باري است كه روي يك ابررايانه دو سيستمعامل نصب ميشود و طراحي آن نيز بر پايه ويندوز صورت گرفته است.

به اين ترتيب شركت مايكروسافت نيز موقعيتي كسب كرد تا در حوزه رايانههاي HPC نيز به رقابت بپردازد. اين ابررايانه كه يكي از 50 سيستم پرسرعت جهان است در دانشگاه Umea سوئد قرار دارد. اين ابررايانه براي انجام محاسبات پيچيده رياضي و شبيهسازيها، امور آماري و پردازشهاي سنگين در شاخه بيوانفورماتيك طراحي شده است. زيرا بسياري از اين امور بدون بهكارگيري رايانههاي قدرتمند و استفاده از فناوري پردازشهاي موازي قابل انجام نيستند.

خوب است در انتهاي اين بخش به يك بررسي آماري بين 500 ابررايانه اول جهان داشته باشيم. در بين 500 ابررايانه برتر جهان 60/84 درصد آن يعني 423 دستگاه مجهز به سيستم عامل لينوكس هستند و تنها 7 دستگاه يعني تنها 40/1 درصد آنها بر پايه ويندوز طراحي شدهاند.

بعد از لينوكس بيشترين تعداد به سيستم عامل Unix با سهم 6 درصد و تعداد 30 دستگاه اختصاص دارد. پس از آن نيز سيستم عامل تركيبي، macos و based BSD در مكانهاي بعدي قرار دارند.

انتظار ميرود با عرضه نسخه نهايي سيستم عامل 2008 windos HPC server تعداد ابررايانههايي كه براساس سيستم عامل ويندوز طراحي ميشوند افزايش چشمگيري داشته باشند و به اين ترتيب شركت مايكروسافت قدم به عرصه جديدي براي رقابت بگذارد.