همهچيز درباره جديدترين مرورگر اينترنتي


بعداز چندماه انتظار و وعده و وعيدهاي ارائهكنندگان فايرفاكس، بالاخره سومينويرايش اين «روباه آتشين» عرضه شد. در روز نخست، اين مرورگر بيش از 8ميليون بار از روي وبسايت رسمي آن دانلود شد تا ركورد تعداد دانلود يكنرمافزار در روز نخست را بشكند. ايرانيها هم با 510 هزار بار دانلود ايننرمافزار، رتبه دهم را بين طرفدارهاي اين مرورگر براي خود كردند. 10 كشورقبل از ايران، همه از جمله پيشرفتهترين كشورهايي هستند كه گستره و سرعتدسترسي شهروندانشان به اينترنت، اصلا با ايران قابلمقايسه نيست. از اينگذشته، ايران در خاورميانه اول شد و در آسيا (بعد از ژاپن) دوم شد.
درآمارها نكته جالب ديگري هم وجود داشت: تعداد دانلود فايرفاكس 3 از كرهشمالي صفر بود! البته واضح است در كشوري كه فقط و فقط «يك» كافينت وجوددارد و بهكلي استفاده از كامپيوتر در آن «ممنوع» است، انتظار ديگرينميشد داشت.

فايرفاكس 3، يك مرورگر تمامعيار و واقعا جديد است!در عين استفاده از جاوا اسكريپت، اين مرورگر 7 برابر از اينترنت اكسپلوررو 2.7 برابر از فايرفاكس 2 سريعتر عمل ميكند. اين يعني دو سوم صرفهجوييدر زمان بالاآمدن صفحهها! همچنين فايرفاكس 3 در مقابل حملات مخرب مانندبدافزارها، سايتهاي phishing، كوكيها و ديگر ابزارهاي برهمزنندهامنيت، بهينهسازي شده است. نكته جالب اين كه فهرست فايرفاكس ازوبسايتهايphishing، مرتبا با فهرست گوگل از اين سايتها، همسانسازيميشود و از اين بابت، يكي از بهروزترين فهرستها را دارد.

امكانتازه ديگري كه به فايرفاكس اضافه شده، جستوجوي هوشمند است. پيش از اين هربار وقتي آدرسي را وارد ميكرديد، نتايج اوليهاي به صورت خودكار فهرستميشد كه شايد اصلا با آن چيزي كه شما مدنظر داشتيد، منطبق نبود. در اينزمينه هم فايرفاكس هوشمند شده و خودش از بين سايتهايي كه شما بيشترميرويد، آن را كه بيشتر احتمال مدنظر شما بودن را دارد، به شما پيشنهادميكند.