باز هم IBM در صدر
بر اساس آخرين گزارش منتشر شده از سوي مركز مطالعاتي و تحقيقاتي گارتنر، IBM بر اساس ميزان درآمدهاي خود در سال 2007 ميلادي بزرگترين مركز توليد نرمافزارهاي مخصوص پورتالهاي سازماني در سراسر جهان محسوب ميشود.
بخش پورتالهاي جامع شركت IBM هماكنون بيش از 6 هزار مشتري دارد كه از جمله آنها ميتوان به شركتهاي Cisco Systems وDuke Medicine ، دولت استراليا، مركز Gauteng Disaster Management در آفريقاي جنوبي و... اشاره كرد.

نرمافزارهاي جامع پورتال به سايتهاي اينترنتي خارجي و داخلي سازمانها كمك ميكند تا كليه اطلاعات، ابزارها و برنامههاي خود را به صورت شخصي براي هر كاربر ارايه كنند.

شركت IBM نسخههاي جديد نرمافزار پورتال خود را بر پايه 0 . 2 Web طراحي كرده است و بر اين اساس، كاربران ميتوانند كليه نيازهاي خود را در هر يك از اين نرمافزارها مرتفع سازند. بر اساس آخرين گزارش منتشر شده از سوي موسسه گارتنر، ارزش بازار جهاني نرمافزارهاي مربوط به پورتالهاي جامع سازماني طي سال گذشته با 5/16 درصد رشد به 1/1 ميليارد دلار رسيدLarry Bowden . مدير بخشهاي IBM Portals و IBM Mashups گفت :ما توليد نرمافزارهاي پورتال خود را در شركت IBM بر پايه فناوريهاي 0 . 2 Web قرار داديم تا كاربران و كارشناسان فناوري اطلاعات به راحتي بتوانند از آنها استفاده كنند. كاربران شخصي در منازل، شركتهاي كوچك يا سازمانهاي بزرگ به آساني ميتوانند تماميابزارهاي موجود در اين پورتالها را مورد استفاده قرار دهند.

دولت استراليا هماكنون نرمافزار جامع IBM WebSphere Portal را براي عرضه اطلاعات در مركز اينترنتي Centrelink مورد استفاده قرار ميدهد. اين طور كه گفته ميشود، بيش از يكسوم جمعيت استراليا كه حدود 5/6ميليون نفر هستند، به صورت مستمر از اطلاعات مركز Centrelink استفاده ميكنند.