نينتندو ابزاري جدا از بازي

براي دانشآموزان دبيرستان دخترانه Joshi Gakuen توكيو،Nintendo DS ديگر تنها يك وسيله بازي و سرگرمي محسوب نميشود بلكه آنان اينك از اين كنسول قابل حمل بعنوان يك ابزار آموزشي كليدي كه تمام روشهاي سنتي و آكادميك ژاپن را كنار زده استفاده ميكنند.
دانشآموزان كلاس درحالي كه با قلم پلاستيكي كلمات سادهاي مانند Hamburger و يا cola را روي صفحه لمسي مينويسند، به تلفظ كلمات كه با صداي ماشيني از دستگاه خارج ميشود گوش داده و لذت ميبرند. نحوه كار به اين ترتيب است كه اگر ديكته كلمات درست باشد ضمن اداي آن كلمه، عبارت Good بر روي صفحه نقش بسته و تمرين بعدي نمايان ميشود.

بسياري از نوجوانان ژاپني صاحب يك دستگاه Nintendo DS هستند و با استفاده از آن در منزل به انجام بازيهايي همچون Mario Kart و Animal Crossing ميپردازد.

با اين حال براي بسياري از نوجوانان جالبترين و مجبوبترين برنامهاي كه با دستگاهشان اجرا ميكنند نرمافزار آموزش انگليسي است.

سيستم آموزشي ژاپن تا مدتها بخاطر ضعف در آموزش مهارتهاي پيشرفته مكالمه زبان انگليسي و تمركز بيش از اندازه بر گرامر و دستور زبان مورد انتقاد متخصصين آموزشي اين كشور بوده است.