نوع جديدي از DNA مصنوعي ميتواند پايهاي براي دستگاههاي الكترونيكي بسيار ريز باشد.

ملكول طبيعي DNA از چهار نوع باز آلي درست شده است كه حروف رمز ژنتيك به شمار ميآيند. اكنون ماساهيكو اينويه و همكارانش در دانشگاه توياما در ژاپن با كمك دستگاه سازندهي DNA توانستهاند چهار نوع باز مصنوعي جديد را درون اسكلت قندي ملكول DNA جاي دهند.

اين DNA مصنوعي از DNA طبيعي پايدارتر است بنابراين ميتوان از آن سيمهاي الكترونيكي مولكولي ساخت كه جريان الكترونها را در راستاي خود هدايت كنند.

اين گروه تا كنون توانسته است رشتهي كوتاهي DNA مصنوعي به طول 100 باز بسازد. اما آنها در نظر دارند آزمايشهايي نيز با آنزيمهاي طبيعي انجام دهند تا رشتههاي درازتري بساند و بتوانند ملكولهاي مصنوعي را نيز به مانند ملكولهاي طبيعي همانندسازي كنند.

منبع:

NewScientist.com news service 14 July 2008