دانشمندان به کمک تکنیکی که در عینکهای آفتابی استفاده می شود ، روش جدیدی را برای مشاهده نور اطراف سیاهچاله ها ابداع کردند.
اگرچهما به طور مستقیم قادر به مشاهده سیاهچالهها نیستیم ، اما میتوانیمتاثیرات آنها را بر روی اجرام مجاورشان ببینیم. اما این کار هم بسیار مشکلو پیچیده است، زیرا نور مادون قرمز حاصل از سحابیها و گرد و غبار بینستارهها معمولا قدرت دید ما را کاهش می دهد و نوعی آلودگی نوری در فضابوجود می آورد.

به گزارش آسمان پارس، دانشمندان بهتازگی راهیپیدا کردهاند تا صفحات تشکیل شده در اطراف سیاهچالهها را با وضوح بالامشاهده کنند: استفاده از یک صافی قطبی یا همان فیلترهای پولاریزه در طولموج مادون قرمز . این تکنیک مخصوصا زمانی موثر است که منطقه اطرافسیاهچاله از خود مقداری نور پراکنده صادر میکند . هنگامی که این نورپراکنده قطبی شود ، منجمان با استفاده از فیلتری شبیه به فیلتر هایپولاریزه عینک های آفتابی بر روی تلسکوپ های بزرگ خود ، این نور پراکندهقطبی شده را جمع آوری ميکنند تا آن را با دقت بیسابقهای اندازه گیریکنند . تئوریها نشان میدهند که صفحات نورانی و بزرگی در اطراف سیاهچالهها شکل می گیرد اما تا کنون کسی قادر به تماشای آنها نشده است.

تلسکوپ مادون فرمز انگلستان، يوكرت، که در هاوایی قرار دارد ، مجهز بهچنین فیلتری شده است که اصطلاحا قطبش سنج (IRPOL) نامیده میشود .دانشمندان هم اکنون با استفاده از يوكرت و قطبش سنج و سایر تلسکوپها بهدنبال کشف شواهدی از چنین دیسکهایی هستند تا تئوری را با رصد های خودهماهنگ کنند.

دكتر ماكوتو كيشيموتو از انستیتو ماکس پلانک در اینباره میگوید:"پس از سالها مباحثه ، سرانجام به مدارک متقاعد کنندهای دستپیدا کردهایم که نشان میدهد این صفحات واقعا وجود دارد، هرچند که هنوزبه پاسخ بسیاری از سوالهای خود در این باره نرسیدهایم. تئوریهای ما باموفقیت در مورد صفحات خارجی اطراف سیاهچالهها آزمایش شده ، و اکنون بایدفهم خود را از قسمتهای داخلی این صفحات که به سیاهچاله نزدیکترند ،گسترش دهیم. اما هنوز قسمت خارجی صفحه هم برای ما بسیار مهم است.

این شیوه میتواند برای پرسشهای ما در مورد قسمت خارجی صفحات ، پاسخ های خوبی حاصل بیاورد."

دكتررابرت آنتونوسي از دانشگاه کالیفرنیا میگوید:"دانستههای ما ازفعالیتهای فیزیکی درون صفحات بسیار ناچیز است اما ما اکنون مطمئن هستیمکه با این روش میتوانیم یک تصویر کلی از صفحات بدست بیاوریم."

ستارهشناسان امیدوارند با این روش جدید ، در آینده نزدیک، اطلاعات بیشتری درمورد صفحاتی که به دور سیاهچالهها شکل می گیرند بدست آورند.