تشخیص جنسیت با بررسی اثر انگشت
----------------------------
دانشمندان،روش جدیدی ابداع كردند كه با استفاده از آن می توان با بررسی اثر انگشت،جنسیت و حتی رژیم غذایی افراد مظنون را تشخیص داد.
پژوهشگران دانشكدهسلطنتی لندن، به تازگی روشی ارائه كردند كه در آن، اثر انگشت فرد مظنون،همراه با بازمانده های شیمیایی آن، جمع آوری و برای بررسی های بعدی،بایگانی می شود.

بر اساس مقاله ای كه در "مجله شیمی تحلیلی" چاپشد، در این روش، پژوهشگران، آثار باقی مانده از فرد مظنون را روی نوارهایژله ای ثبت میكنند كه با استفاده از میكروسكوپهای ویژه می توان آنها راتجزیه و تحلیل كرد.

به گفته پژوهشگران، با بهره گیری از این روشمی توان از روی آثار شیمیایی به جا مانده در اثر انگشت فرد، به برخی ویژگیهای فردی، از جمله گیاهخوار یا گوشتخوار بودن وی پی برد.