میشود در رستوران "بانز اند گانز" (Buns and Guns) ساندویچ "کالاشنیکوف" را از یک منوی گلولهمانند سفارش داد
آن وقت آشپزهایی هم با اونیفورم نظامی در میان غرش انفجارها به عنوان موسیقی پسزمینه برای شما آنرا آماده میکنند.

به گزارش خبرگزاری رویترز این رستوران فستفود جدید كه در حومه جنوبی بیروت است، حاصل فکر یکی از صاحبان آن علی محمود است.

او میگوید که استفاده از مضمون جنگ در رستوران یک ایده جدید بود و ربطی به تاریخ اخیر لبنان ندارد.او میگوید: "این ایدهای بود که من داشتم و نه چیزی بیشتر. میتوانستم در تزئین رستوران به جای کیسههای شن از اسباببازی استفاده کنم و به جای اسلحه از خرس عروسکی. اما ایده من استفاده از وسائل جنگی بود."

محمود که در بیرون رستورانش که این روزها محبوب نوجوانان شده، نشسته است، میگوید: "شاید بشود گفت که رستورانی با چنین موقعیتی در این کشور توجه مردم را به خود جلب میکند."
تقنگها، گلولهها و تصاویر سلاحهای دیگر داخل رستوران را تزئین کردهاند. شعار"یک ساندویچ میتواند شما را بکشد" با تصویری از یک تفنگ که روی یک همبرگر قرار گرفته است، در بیرون به نمایش درآمده است. و برای کامل کردن درونمایه جنگ، کیسههای شن محل نشستن در بیرون رستوران را احاطه میکنند.منوی رستوران ساندویچها و برگرها را با نامهایی مانند "آرپیجی" و نیز "کالاشنیکوف" معرفی میکند.

حسینالحاج علی نوجوان 15 ساله و یکی از مشتریان این رستوران درباره آن میگوید: "برای اولین باری که به اینجا آمدم، فکر کردم یک مغاز اسلحهفروشی است. هنگامی که به نام غذاها نگاه کردم، هنوز این فکر در سرم بود. تنها وقتی به داخل آمدم، فهمیدم که اینجا رستوران است."