مرد متولد آذر صادق و راستگو، دمدمی مزاج، در عشقکم اعتنا، خواهان آزادی و بی قیدی، و طرفدار تنوع و مسافرت و بطور خلاصهخطرناکترین شوهردنیاست.

حقیقت این است که مرد متولد آذر از نظر بعضی ها خیلی دمدمی مزاج است، لحظهای او را می بینید که شمشیر به دست و سوار بر اسب سفید به وسط میدان میتازد تا به رتق و فتق امور بپردازد و اندکی بعد او را مشاهده می کنید کهخود را نخود هر آشی می کند و پابه پای تمام برنامه ها نقشی ایفا می نماید.

کنجکاوی مرد متولد آذر و بی قراری او در فیصله دادن هر چه زودتر مشکلاتچنان زیاد است که به راستی گاهی نمی توان حدی برای آن قائل شد. یکی دیگراز ویژگی او این است که پیوسته گروهی در اطراف وی دیده می شوند و بالنتیجهبرای دستیابی به چاره ای جز این ندارید که راه خود را از بین این جمع بازکنید، از سوی دیگر لازم است عنوان کرد که به هیچ وجه جایز نیست نسبت بهاین شخص بدبین باشید، چه او بلاشک یکی از خوشبین ترین افرادی است کهخداوند کرده است. و آنقدر خوشبین است که اگر یکی از دشمنایش یک دهانه اسببرای او ارسال دارد، به خود می گوید حتما اسبش را فراموش کرده است. طبیعیاست یک چنین خوشبینی ممکن است خطرناک باشد زیرا در اثر آن چنان به مردماعتماد می کند که حدی بر آن متصور نیست، البته من منکر آن نیستم که اینخوش بینی از نظر زن و فرزندانش یک امتیاز جالب محسوب می شود.

خوشبختانه برای او و احتمالا برای او و احتمالا برای شما، مرد متولد آذرآدم فوق العاده خوش شانسی است و این شانس اغلب در لحظاتی که خوشبینی هایبی دلیل او برایش گرفتاری ایجاد می کند، به داد او می رسد، او آنقدر خوششانس است که اگر به مس دست بزند، طلا می شود و طبیعی است که آدمی با چنینخوش شانسی خوش بین هم می شود. خوش شانسی او در مسائل عاشقانه نیز قابلرؤیت است و اگر احیانا پای عشقی در میان بیاید که نتواند عاقبت خوشی برایاو داشته باشد، زود به ریشه آن پی می برد و دست از آن می شوید.

مرد متولد آذر صاحب بزرگترین کلکسیون دوست و آشنا در دنیاست و این دوستاناغلب دوستان واقعی و هستند زیرا به هنگام انتخاب مرد متولد آذر به جایتوجه به ظاهر دوستان، دقت خود را متوجه باطن آنها می سازد، در مقابل تعداددشمنان او بسیار محدود است. کسانی که از رک گویی او آزرده خاطر می شوند،چند روزی و یا چند هفته ای با او بد می شوند و در جرگه مخالفین در میآیند، اما پس از مدتی پی می برند که او بدون هیچ گونه قصد و غرضی حقیقتتلخ را گفته و منظور آزار و اذیت نداشت است.

همانطور که قبلا گفته شد، سیاره کسی که در ماه نهم سال متولد شده، مشتریاست و کسی که تحت تأثیر این غول منظومه شمسی قرار داشته باشد، کمی دررفتار و گفتار بی ملاحظه است، اما بدجنس و موذی نیست.

راجع به بد زبانی و نحوه سخن گفتن او باید گفت که مقصود خود را به راستیشبیه تیرهایی که صورت فلکی او یعنی « کماندار» در چنته دارد، بیان میدارد. یعنی بدون سیاست و ملاحظه کلمات را از چله کمان دهان رها می سازد.کلام او ممکن است درست مانند این تیر قلب شما را جریحه داز کند، اما اگرقدری مقاومت به خرج دادید و به آن عادت کردید، آن وقت تا آخر عمر از قرارداشتن در جوار مردی که دل و زبانش یکی است، چنان احساس آرامشی خواهید داشتکه بی شک برای بسیاری از زنان رشک آفرین خواهد بود. یکی از اشکالات بزرگیکه این مرد با آن مواجه است، پیدا کردن و بکار بردن لغات مناسب در موقعحرف زدن است. در نتیجه اغلب مجبور می شود گفته های خود را با جملات دیگریحل و اصلاح کند. برای مثال او ممکن است در یک گردش عاشقانه در زیر مهتاببا لحن مؤثری به شما بگوید: « عزیزم، بدون شک تو مناسب ترین زنی هستی کهیک مرد ممکن است به عنوان دوست خود انتخاب کند» سپس با مشاهده آثارعصبانیت در قیافه شما با دستپاچگی اضافه می کند که : « آخر عزیزم، مردوقتی اقدام به گرفتن دوست دختر می کند که زنش پیر و زشت شده است»، آن وقتسعی می کند زیباترین دختران دنیا را برای معشوقه بودن پیدا کند. به هرصورت اگر این اصل مهم خاصی نیست و به هیچ عنوان مایل به آزرده خاطر ساختنکسی نمی باشد، آن وقت می توانید با خیال آسوده در جوار او قرار بگیرید واز داشتن نامزد یا همسر صادقی چون او لذت ببرید. از نظر امور عاطفی بایدبگویم که عشق در قلب او نه تنها به کندی صورت می گیرد بلکه هرگز نمی تواندشور عشق به اعماق آن برسد اما شما می توانید به همین رسوخ سطحی اعتمادکامل داشته باشید، اگر شما به دورویی هایی که در برخی مردان وجود داردواقف باشید، آن وقت می بینید که خداوند با قرار دادن یک مرد متولد آذر درسر راه شما چه نعمتی را به شما ارزانی داشته است، آن وقت دیگر وقتی او ازعشق های قدیم خود یا خاطرات خوش گذشته خویش برای شما صحتب می کند . یاگاهی با زخم زبان شما را کمی می آزارد، قلبا ناراحت نمی شوید. دخترها و دردوستی خود با مرد متولد آذر اغلب دچار اشتباه می شوند و رابطه خود را خیلیجدی تر از آنچه که واقعا هست فرض می کنند و این امر بالطبع منجر به قضاوتهای ناروایی درباره او می گردد، اما در اینجا نیز شانس معروف به کمکش میآید و دیری نمی گذرد که این دخترها پی می برند اشتباه از ایشان بوده و اونظر خاصی از این دوستی نداشته است. دمدمی مزاجی او در روابط عاشقانه ای کهدر دوران تجرد و جوانی با جنس مخالف بر قرار می سازد، به خوبی مشاهده میگردد و به قول معروف هر روز با یکی سر می کند و اگر در این میان کسی پیداشد که این رابطه را جدی گرفت و خواست قدمی فراتر بگذارد، به احتمال قوی ازعکس العمل طنز آمیز او افسرده خاطر می گردد.

از امتیازاتی که موجب جلب این مرد به طرف یک زن می گردد، هوشمندی است، مردمتولد آذر هرگز حاضر نیست با زنی سبک سر دوستی خیلی نزدیک داشته باشد و ویا احیانا با او پای سفره عقد بنشیند. از اینکه مورد سؤال های متعدد قراربگیرد، بیزار است و اگر میخواهید که او را همیشه از آن خود بدانید، سعینکنید غل و زنجیر به پاهایش بزنید یا در حقش حسادت به خرج بدهید و بخواهیدکه از همه اسرار دل او باخبر شوید. او را آزاد بگذارید، به صداقت و رکگویی وی تکیه کنید و خیالتان از هر جهت راحت باشد، اگر بتوانید دنیا را ازهمان دیدگاهی که او به آن می نگرد، نگاه کنید و انسان ها را به همان صورتیکه هستید، قبول داشته باشید، آن وقت می توانید حتم داشته باشید که علیرغمنشاط عمیقی که به هنگام برخورداری از آزادی سراسر وجود وی را بر می گیرد،شما آن هم فقط شما عزیزترین زن دنیا برایش خواهید بود و او هرگز شما را بهدیگری نخواهد فروخت.

برای آنکه عزیزترین زن دنیا برای او باشید، راه های دیگری هم وجود دارد:سعی کنید پیوسته هوشیار باشید، بگذارید او فرمانروای خانه باشد، به ورزشعشق بورزید، او را در سفر و کوهنوردی همراهی کنید، دست و دلباز باشید،احساسات به خرج بدهید، ناز و کرشمه داشته باشید . بالاخره هرگز نخواهید کهمانع آزادی و رفت و آمد او بشوید. لطفا زود قضاوت نکنید، در مورد این قسمتاخیر او حاضر است همین امتیاز را برای شما قائل بشود، فقط کافی است به اوگوشزد کنید که شما هم روح آزادمنشی دارید.

هرگز با افکار « انقلابی » او مخالفت نکنید و یادتان باشد که پس از ازدواجبا مردی که تحت تأثیر صورت فلکی کماندار است، بیش از هر زن دیگری در معرضخطر طلاق و از دست دادن شوهر خود قرار گرفته اید، وقتی دیدید که او کمانخود را در دست گرفته و تیرهایش را یکی پس از گری به سوی هدفی غیرممکن رهامی کند، بهترین کار آن است که فکر خود را به موضوع دیگر معطوف سازید و انوقت در یک شب عاشقانه خواهید دید که صادقانه به شما می گوید: به راستیهمسر ایده آلی برای او هستید.

اغلب مردان متولد آذر به طرز و حشتناکی از تشکیل دادن خانواده امتناعدارند، اغلب آنه ها به خاطر اینکه اعضای خانواده او هستند، آنها را دوستدارد و به همین دلیل همیشه بین ایشان و سایر اعضای خانواده مثل خواهران،برادران، پدر و مادر نوعی جدایی آشکار مشاهده می گردد. او درست مثلمتولدین ماههای دیگر با پدر و مادر و برادر و خواهر خود رفت و آمد می کندو نسبت به آنها علافقه مندی نشان می دهد، اما هرگز مایل نیست و اجازه نمیدهد که آن ها در زندگی خصوصی او دخالت بکنند. شما هم اگر زن عاقلی باشید،می توانید از این موضوع سرمشق خوبی بگیرید و هرگز به دنیای خیلی اختصاصیاو قدم نگذارید. از جمله چیزهای عجیبی که باید در منزل یک شوهر متولد آذرداشته باشید، یک چمدان کاملا آماده برای مسافرت است زیرا بدون شک مسافرتهای زیادی انجام خواهید داد. شما در این مسافرت ها می توانید با خیال راحتسگ و گربه خود را هم همراه ببرید زیرا شوهرتان عاشق حیوانات است. در اینمسافرت ها او خواهان آزادی بیشتری است، پس با کمال سخاوتمندی بر تعداد شبهایی که او می تواند بیرون بماند، بیفزایید و طبق معمول یادتان باشد کهصبح روز بعد سئوالی درباره صداقت و وفاداری او نکنید. اگر مرد متولد آذرعصبانی بشود، به صورت موجود خطرناک و غیر قابل کنترلی در می آید و به قولمعروف تا عقده خود را خالی نکند، آرام نمی گیرد. بین زحمت ترمیم خرابیهایی که او به هنگام عصباینت به بار می آورد و زحمت خودداری از متهم کردناو به نادرستی، انجام این آخری به مراتب راحت تر از آن دیگری است. اگر اوکار خلافی انجام بدهد، بدون شک خودش به شما می گوید( در حالی که معلومنیست شما تاب تحمل شنیدن آن را داشته باشید.)

علاقه او به کودکانش در سنین بالا زیادتر می شود، اما علی الاصول ازمشاهده بچه مخصوصا بچه های کوچک شاد می گردد. متولد آذر مردی است کهکودکان خود را خیلی زیاد برای انجام کارهای ورزشی به گردش می برد و به ایندلیل روابط او با پسرهایش نزدیکتر از دخترها برای ورزش، مخصوصا ورزش هایینظیر کوه نوردی دارند و بهتر می توانند پابه پای او قدم بردارند، از سویدیگر بچه های پسر هم او را خیلی به خود نزدیک و صمیمی احساس می کنند بهنحوی که پس از سن سیزده چهارده سالگی نوعی حالت رفاقت بین ایشان پیدا میشود و هر قدر بچه ها بزرگتر می شوند، این رفاقت عمیق تر و افزون تر میگردد. رک و راستی این پدر گاهی اوقات که کودکانش نیاز به همدردی دارند،ممکن است توی ذوق ایشان بزند، از آن گذشته کنجکاوی او هم گاهی موجبناراحتی بچه هایش می شود زیرا بچه ها نسبت به اسرار خود سخت حساس هستند ووقتی با سئوالات پشتسر هم پدر خود مواجه شدند، ناراحت می گردند.

تنها موردی که پدر متولد آذر از خود خشونت و سختی نشان می دهد، موقعی استکه از بچه های خود دروغ بشنود. یادتان باشد که به خاطر بچه ها او رافراموش نکنید و وقتی دیدید که می خواهد با شما و در کنار شما باشد، بچه هارا فورا فراموش کنید، ممکن است بگویید مگر این کار ممکن است، اما به هرصورت همیشه یادتان باشد که تا چه حد در جوار این مرد دمدمی مزاج و تند کهریشه های عشق به انتهای قلب او رسوخ نمی کند، در معرض خطر طلاق قراردارید، اگر نمی خواهید او را از دست بدهید، بچه ها را به وی ترجیح ندهید.

مرد متولد آذر با مغز و دل خود به تناوب فکر می کند، به همین دلیل اصلانباید انتظار داشته باشید که پیوسته احساساتی و عاشق پیشه و یا دائمامنطقی و عادل باشد.

3jocks.com