شریفی : من در حد رضازاده نیستم
--------------------------------------
جانشین رضازاده در رقابت های المپیك چین از اینكه در این مسابقات شركت می كند ابراز شادمانی كرد.
بهگزارش پایگاه اطلاع رسانی شبكه خبر ، شریفی وزنه بردار فوق سنگین كشورمانكه پس از مشخص شدن عدم حضور رضازاده در رقابت های المپیك به عنوان جانشینوی در این مسابقات مشخص شده است در گفتگو با خبرنگار شبكه خبر ابتدا ضمنابراز تاسف از بیماری حسین رضازاده گفت : از اینكه قهرمان جهان رضازادهنمی تواند در این رقابتها حضور یابد بسیار متاسف هستم و امیدوارم هرچهزودتر از بند بیماری های متعدد رهایی یابد.

وی در ادامه تصریحكرد : به هر علت من به عنوان نماینده ایران در مسابقات مهم چین شركت خواهمكرد هر چند كه نمی توان از من در حد و اندازه های رضازاده انتظار داشت ،اما امیدوارم بتوانم با حضوری موفق در این مسابقات جانشین شایسته ای نهتنها برای وی بلكه برای همه مردم ایران باشم .

گفتنی است ركوردشریفی در یك ضرب 200 و در دو ضرب 250 كیلوگرم ، اما آخرین رکورد رضازادهدر یک ضرب 212 و در دو ضرب 263 کیلوگرم بوده است.ابزار