قائم مقام بانک مرکزي با اشاره به اجراي طرح تحولاقتصادي که در يک بند آن بر موضوع ارزش گذاري پول ملي تاکيد شده است از دوتدبير براي اجرايي کردن اين طرح خبر داد که در آن به موضوع حذف تعدادي ازصفرهاي اسکناس اشاره شده است.

به گزارش ايسنا حسين قضاوي درباره محورهاي طرح تحول اقتصادي گفت؛ عمدهترين اين محورها، طرح هدفمندسازي يارانه هاست چرا که در حال حاضر دو دهکبالاي درآمدي، بخش قابل ملاحظه يي از مصرف فرآورده هاي انرژي را به خوداختصاص مي دهند و به اين ترتيب حجم زيادي از يارانه هاي مربوط به اينفرآورده ها نصيب آنان مي شود. به گفته او محورهاي اساسي که در طرح تحولاقتصادي دولت به لحاظ ضرورت اجرايي آمده مورد اجماع محافل کارشناسي است.به گفته او اين در حالي است که دولت قصد دارد حتي از اين حد هم فراتررود و مابه التفاوت بين قيمت فعلي و بازار را به شکل هدفمند بين مردم وکارگزاران اقتصادي توزيع کند که اين سياست ضمن اينکه در راستاي عدالتاجتماعي است، علامت هاي صحيحي به اقتصاد مي دهد به طوري که منابع کمياباقتصادي به نحو مطلوب تري اختصاص مي يابند. قائم مقام بانک مرکزي تصريحکرد؛ نکته ظريفي که وجود دارد اين است که در هدفمند کردن يارانه ها بايدبه گونه يي عمل کرد که مردم کمترين فشار تورمي را احساس کنند، بنابراينلازم است اقدام به کشش پذير کردن تقاضا براي فرآورده هاي انرژي که قراراست مشمول تعديل قيمت شوند، کرد.

قضاوي گفت؛ يکي ديگر از محورهاي طرح تحول اقتصادي به ارزش گذاري پولملي برمي گردد، در چارچوب اين محور قرار است کليه تدابير لازم اتخاذ شودتا وسيله مبادلاتي نزد مردم به شکل مطلوب تري عمل کند. يعني در کوتاه مدتاز اسکناس درشت يا ايران چک بانک مرکزي استفاده شود و در ميان مدت دوتدبير اجرايي مهم اتخاذ شود؛ يکي حذف تعدادي از صفرهاي اسکناس و احتمالاًتغيير واحد پولي و دوم ارتقاي سطح بهره مندي جامعه از بانکداريالکترونيکي.
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]