مصرف بي رويه انرژي اقتصاد كشور را در معرض خطر قرار داده است
تهران-خبرگزاریجمهوری اسلامی (ایرنا): عضو ارشد دپارتمان وزارت نيرو در دفتر توسعهفرهنگي سازمان انرژي ايران گفت: افزايش بي رويه مصرف انرژي،اقتصاد كشور رادر معرض خطر جدي قرار داده است.
شيوا مقصودي روز يكشنبه در همايش "بانوان مديران صرفه جويي " در سنندج مركز استان كردستان گفت: در افق 1400همه توليد انرژي كشور در داخل مصرف خواهد شد كه اين به مفهوم كاهش درآمداست.
وي گفت: سالانه يك هزار و 200 ميليارد ريال انرژي در كشور مصرف ميشود كه حدود 25 درصد آن با روش هاي مديريت انرژي از جمله آموزش و آگاهسازي قابل بازيابي است.
وي با اشاره به اين كه رشد مصرف انرژي در جهانسالانه بين يك تا دو درصد است اين ميزان را در كشور بين پنج تا هشت درصداعلام كرد و گفت: 10 درصد صرفه جويي در اين ميزان مي تواند كل بودجهوزارتخانه يك ميليون نفري آموزش و پرورش را تامين يا اعتبارات فعلي ايندستگاه را به دو برابر افزايش دهد.
وي با اشاره به اين كه مصرف سرانهانرژي در ايران 64 درصد بيش از متوسط جهان و تقريبا دو برابر برخي كشورهايجهان است افزود: شاخص شدت انرژي در ايران بيش از 10 برابر ژاپن، پنج برابرآلمان، پنج برابر آمريكا،سه برابر تركيه، 5/2 برابر ونزوئلا و دو برابرمصرف عربستان و مصر است.
وي سرانه مصرف برق خانگي در ايران را دو هزارو 900 كيلو وات و تعداد مشتركان برق خانگي، صنعتي، كشاورزي و تجاري كشوررا 20 ميليون مشترك اعلام كرد.
وي گفت: بيش از 41 درصد از كل انرژيتوليدي كشور و 33 درصد برق توليدي در بخش خانگي مصرف مي شود كه رتبه اولرا نسبت به ساير بخش ها دارد.
وي با اشاره به اين كه بخش خانگي مهمترينسازنده قله هاي پيك در منحني بار مصرف روزانه برق را در كشور دارد از زنانبه عنوان عامل تعيين كننده و موثر و به عبارتي مديران صرفه جويي در مصرفبهينه برق و انرژي نام برد.
مصطفي نجفيان مدير عامل شركت توزيع برقاستان كردستان نيز در اين همايش يك روزه با اشاره به كاهش توليد انرژي برقاز صرفه جويي به عنوان موثرترين ابزار براي جبران كمبود اين بخش نام برد.
ويگفت: كشور به دليل خشكسالي با كمبود سه تا چهار هزار مگاوات ، معادل 10درصد توليد فعلي انرژي برق كشور مواجه است كه با صرفه جويي به راحتي اينكاستي قابل جبران است.
وي با اشاره به اين كه بيش از 50 درصد مصرف برقاستان كردستان مربوط به مشتركين خانگي است افزود: از 370 هزار مشترك برقاستان 320 هزار مورد آن خانگي است كه نشان دهنده نقش خانواده در صرفه جوييمصرف انرژي است.
وي متعادل سازي سامانه روشنايي معابر عمومي و بوستانها و مراكز تفريحي را از جمله اقدامات انجام شده در استان براي جبرانكمبود برق ذكر كرد و گفت: بانوان كردستاني با توجه به جايگاهشان در جامعهمي توانند نقش موثري در ترغيب جامعه به مصرف درست و صرفه جويي داشته باشند.
همايش" بانوان مديران صرفه جويي " به همت شركت توزيع برق كردستان و دفتر اموربانوان استانداري كردستان براي آموزش و توجيه بانوان در زمينه جلوگيري ازمصرف بي رويه و صرفه جويي در مصرف انرژي برق در كانون امام خميني (ره )شهر سنندج برگزار شد.