مراقبه سازگاری

زمان انجام اين مراقبه: 10 دقيقه


چشمان خود را قبل از خواب به آرامی ببندید. اتاق ساکت و تاریک است. شما تنها کسی هستید
که بر روی کره زمین مانده اید. هیچ کس جز شما در دنیا وجود ندارد شما با آسمان پهناور آبی و
گستره خاکی و آبی زمین تنها هستید. هیچ انسانی وجود ندارد که با او حرف بزنید. پدر، مادر،
برادر، خواهر، دوستان، اقوام، همکاران همه از دنیا رفته اند. هیچ کس نیست که به او محبت کنید
یا به شما محبت کنند هیچ کس نیست با او حرف بزنید. با او دعوا کنید. بخندید یا گریه کنید.


شما تنهای تنها هستید. دیگر نیازی نیست برای خوشایند دیگران کارهایی را که دوست ندارید انجام
دهید و تنها کارهایی را که قلباً دوست دارید، انجام می دهید. کسی نیست که به او حسادت کنید.
هیچ کس نیست بتوانید خودتان را با او مقایسه کنید. نیازی به خودنمایی ندارید چون کسی نمانده
شما را ببیند. نیازی به رقابت با کسی ندارید چون تنهای تنها هستید. همه آنها که دوستشان
داشتید و کسانی که احساس خوبی نسبت به آنها نداشتید همه مرده اند. شما تنهای تنها هستید،
بدون آدم های خوب یا بد. شما برای ادامه زندگی نیاز به رابطه با کل هستی را دارید و کل هستی
خوب و بد را با هم داد. انتخاب فقط یکی مقدور نیست. عشق و تنفر، خشم و بخشش امتداد همند.
شما زندگی را همین طور که هست با اجزاء خوب و بدش مشاهده می کنید. حالا سه نفس آرام
بکشید و چشمان خود را باز کنید. دنیا و آدم ها همه سر جایشان هستند. شما از یک سفر درونی باز
گشته اید. اعضای خانواده شما و دیگران همه زنده اند. درباره آنها قضاوت نکنید و شاهد بودنشان باشید.


اخطار: کسانی که افسردگی و یا دچار ترس های بی دلیل هستند از انجام این مدیتیشن خودداری کنند.