نمایش نتایج: از شماره 1 تا 3 , از مجموع 3

موضوع: اثرات بيوفيدبك

 1. #1
  کاربرسایت ARVAH آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۷-۰۳-۰۳
  نوشته ها
  1,607
  سپاس ها
  0
  سپاس شده 6 در 4 پست

  اثرات بيوفيدبك

  بيوفيدبك قويترين و مؤثرترين روشي ميباشد كه براي كنترل ذهني بكار گرفتهميشود تا فرد تمام حالات روحي خودش را تحت كنترل بگيرد و غيرارادي عصبي ومضطرب نشود. فشارهاي روحي و رواني مخرب به طور مداوم اثرات سوء بر اعصابگذاشته و موجب آزار و عدم تعادل رواني ميشوند. در بيوفيدبك تنشهاي مخرب(پسيكوسوماتيك) با چرخش آگاهي در مغز مجدداً تجربه ميشوند و با چرخشآگاهي و به يادآوري تجربيات ناخوشايند و ريشههاي مخالف آنچه خوشايند باشدعدم تعادل را اصلاح ميشود.

  تحريكات الكتريكي بر قسمتهاي بخصوصياز مغز، انعكاسهاي عاطفي مشخصي را اعمال ميكند. علاوه بر آن، كنترل حالاتمثبت نظير: عشق، لذت، امنيت و خوشي سختتر است. با اين وصف در تمريناتپيشرفته بيوفيدبك از تمرين كننده خواسته ميشود كه با احساسات خود بهدلخواه عمل كند، با ايجاد سطح عميقي از رهايي و آرامش و مشاهده مقابل مغزآشنا ميسازد كه در شرايط طبيعي آن زمان به هيچ وجه عمل نميكنند.بنابراين يك مدار عصبي جديد پايهگذاري ميشود كه در حالت آگاهي، بدونهمكاري قبلي به همكاري وا ميدارد مثل عشق و تنفر، درد و لذت، خوشي و غم.

  با تكرار تمرينات، اين مدار جديد به صورت يك پايه عكسالعمل در ميآيد كهتمرينكننده را قادر ميسازد به تدريج از دردهاي عمومي كه از وابستگيها وتجارب زندگي بر ميخيزد دوري جويد.

  بر همين اساس تجارب دردآورتپش قلب، عرق كردن، سرخ شدن، لرزش دست و پا، سردردهاي عصبي، خشونت وكجخلقيها كاهش يافته و با تجربه واقعي از بالا بردن خوشي و لذتها و تمامدوگانگيها عبور كرده و در جهت تعادل سوق مييابد.

  از ديدگاهروانشناسي، ثمره اين تمرين ديدي است مستقل به زندگي و در ضمن جاافتادگيشخصيت است. بنابراين بيوفيدبك كنترل عكسالعملهاي احساسي و غيرارادي راتوسعه ميدهد.

  گاه احساسات به صورت سمبليك در ضمير ناخودآگاهنقش گرفته به طوري كه ديو سمبل پليدي و آزار و تاريكي سمبل بدبختيها است.البته سمبلها به دو شكل كلي هستند.

  دسته اول: سمبلهايي كه بازندگي اجتماعي، فرهنگي، ديني، اخلاقي با ارائه افسانهها و اسطورهها درضميري ناخودآگاه جانشين ميشوند مثلاً كودكي كه از پدرش متنفر است او راهمچون ديو كه باعث آزارش ميشود در ذهن خودش جانشين ميكند كه دائم سعيميكند از ديو انتقام بگيرد.

  دسته دوم: سمبلهاي شخصي است كه بهصورت مشروط در ميآيد كودكي كه در مدرسه مورد بيمهري قرار ميگيرد هميشهمدرسه را سمبل خشونت و بيمهري تجسم ميكند و زماني كه دچار اذيت و آزارميشود در خواب ميبيند در مدرسه او را يك ديو اسير كرده، در حالتبيوفيدبك ذهن ناخودآگاه به صورت نيت كردن دشمن را از بين برده و خوبيها راجانشين ميكند. در همان شب يا شبهاي ديگر خوابها تغيير مييابد و عواطفمتراكم شده به شكل سمبليك نمايان شده در نهايت عقدههاي دروني تخليه وخوبيها جانشين بديها ميشود.

  از اثرات خارقالعاده بيوفيدبككنترل اعمال غير ارادي است. كسي كه با ميزان كنترل ذهني ميتواند نبض خودرا كند يا تند كند با گسترش ميزان آگاهي اين امر برايش امكانپذير شده و بااراده خود ميتواند اعمال غيرارادي را نيز كنترل كند.

  برايتمرين بيوفيدبك در وضعيت آرامش عميق عضلاني قرار بگيريد كه البته بعد ازريلاكس تن انجام ميشود و از هر احساس مانند سرما و گرما و باد و نور، صداو … دور باشيد. سپس خواسته يا آرزوي دروني را چندين بار تكرار كنيد بهطوري كه من ميخواهم از بيماري بهبودي پيدا كنم. ذهن ناخودآگاه تمرينات رادر آن جهت سوق ميدهد. نسبت به انجام هر عملي كه انجام ميدهيد كاملاًآگاه باشيد و اين جملات را تكرار كنيد. من از تمام مراحل انجام بيوفيدبكآگاهي خواهم داشت. من دارم بيوفيدبك انجام ميدهم. احساسات من آماده وآگاه بر تمام جريانات خواهد بود. سپس چرخش آگاهي نسبت به تمام اعضاي بدنرا مرحله به مرحله شروع كنيد. در محلي كه قرار گرفتيد آگاه باشيد البتهاين آگاهي به صورت تصادفي انتخاب نميشود بلكه به صورت سيستماتيك به ترتيباز انگشت شصت دست راست شروع و به انگشت كوچك پاي راست پايان ميپذيرد. سپسدر عملي مشابه از انگشت شصت دست چپ شروع و به انگشت كوچك پاي چپ خاتمهمييابد.

  مرحله بعدي از پاشنه پا تا پشت سر و صورت تا پاهاادامه پيدا ميكند. بعد از اينكه چرخش آگاهي كامل شد، رهايي فيزيكي بدن،با توجه كردن به روي تنفس، ادامه مييابد و شخص در حين تمرين، به سادگيآگاهيش را بر تنفس حفظ ميكند. نبايد به قصد يا عمد تنفس را عوض كرد در يكتنفس طبيعي بدون هيچگونه تغيير در نوع تنفس آگاه باشيد كه تنفس به چه شكلانجام ميشود. راه ورود هوا به داخل ريهها و سپس خروج از بيني يا دهان راآگاه باشيد.

  بعد از آگاهي به دست آوردن و موقعيت نسبي نوبترهايي از احساسات و هيجانات است. در ابتدا احساسهايي كه فيزيكي هستنددوباره بيدار و تجربه ميشوند مانند گرما، سرما، سبكي، سنگيني، سپساحساسهاي ديگر مانند عشق و تنفر و… تمرين ميشود. در بيوفيديك زوجهاياحساسي دو نيمكره مغز را هماهنگ ميكنند و به تعادل و كنترل اعمالتان بهطور طبيعي نامتعادل هستند كمك ميكند.

  در موقعيتهاي ديگر كه دروضعيتهاي خشم و ناراحتي و احساسهاي ديگر قرار ميگيريد سعي كنيد به خاطربسپاريد تا در عمل بيوفيدبك بهتر به خاطر بياوريد و مجدداً احساساتموردنظر را تجربه كنيد.

  تصور فضاهاي سبز و محيط خوش آب و هوا

  دريك موقعيت وانهادگي قرار بگيريد و چشمها را ببنديد و تصور كنيد در يك پاركپر از گل قدم ميزنيد… تصور كنيد در پارك تمام گلهايي را كه شما دوستداريد وجود دارد… تصور كنيد يك نهر كوچك از كنار گلها عبور ميكند… تصوركنيد فضاي پارك ساكت است و در سكوت با آرامش كامل قدم ميزنيد… تصور كنيدنزديك گلها ميشويد و از بوي آنها استشمام ميكنيد… تصور كنيد محو تماشايگلها شدهايد… تصور كنيد يك باد خنك روح شما را نوازش ميدهد… احساس سبكيو آرامش را در خود توسعه بدهيد… تصور كنيد با آرامش كامل از گلها دورميشويد… تصور كنيد وارد يك باغ ميشويد… تصور كنيد در باغ پر از درختانسر به فلك كشيده و درختان داراي ميوه هستند… تصور كنيد مقداري قبلاً بارانآمده و حالا كمي خيس است… تصور كنيد در اوج آرامش در كنار درختان مشغولقدم زدن هستيد… تصور كنيد به طرف يك درخت كه ميوه مورد علاقه شما را داردميرويد… تصور كنيد به بالاي درخت ميرويد… تصور كنيد از يكي از شاخههايدرخت يك ميوه ميچينيد… تصور كنيد حالا پوست ميوه را كنده و ميخوريد…نشاط خود را حس كنيد… تصور كنيد از درخت پايين ميآييد… تصور كنيد به قدمزدنتان ادامه ميدهيد… تصور كنيد به نهر زيبايي ميرسبد… تصور كنيد در نهرانبوهي از برگهاي درختان وجود دارد… تصور كنيد در كنار نهر مينشينيد وكمي با آب خنك باري ميكنيد… تصور كنيد با برگهاي نهر بازي ميكنيد… تصوركنيد بلند ميشويد در كنار نهر به قدم زدنتان ادامه ميدهيد… تصور كنيد كمكم از باغ خارج ميشويد و به نزديك يك درياچه ميشويد… تصور كنيد درياچهفوقالعاده قشنگ است… تصور كنيد سوار يك قايق ميشويد… پاروها را برداريدو آرام شروع كنيد به پارو زدن… تصور كنيد چند نفر ديگر نيز مشغول پارو زدنهستند… تصور كنيد به هر كجا كه دوست داريد با قايقتان ميرويد… تصور كنيدنزديك غروب است و از غروب خورشيد لذت ميبريد… تصور كنيد كم كم به ساحلنزديك ميشويد… تصور كنيد حالا ميخواهيد از قايقتان پياده شويد… تصوركنيد از اين گردش لذت برديد و حالا ميخواهيد به خانهتان برگرديد.

  حالا تصور كنيد ديگر اين گردش به اتمام رسيده و ميخواهيد به حالت عاديبرگرديد. لحظاتي بدون تصور به سر بريد و به احساس شادي و سرور و آرامش كهبه دست آورديد متمركز شويد. احساس آرامش را در تمام وجودتان حس كنيد.لحظاتي در حالت آرامش باقي بمانيد و بهتدريج و آرام آرام چشمانتان را بازكنيد و مدتي باز بيحركت باقي بمانيد و بعد خيلي آرام بلند شويد و بهكارهايتان برسيد. اين تصورات موجب آن ميشود افكار مزاحم و تصورات منفيكمتر شوند و از هر نوع تنش رها شده و به آرامش روحي برسي

 2. #2
  کاربرسایت ARVAH آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۷-۰۳-۰۳
  نوشته ها
  1,607
  سپاس ها
  0
  سپاس شده 6 در 4 پست

  Re: اثرات بيوفيدبك

  تصور تجلي كامهاي وازده

  در مورد كارهايي كه در بيداري نتوانستهايد انجام بدهيد و به عنوان يك عمل دروني در زواياي درونتان راكد مانده مجدداً اعمال مدنظر در تصوراتتان تجلي پيدا ميكنند در تصوراتتان ميبينيد كه خيلي راحت از عهده انجام كار برميآييد. كام وازده كلاً زياد است ولي يكي از آنها را كه تقريباً عموميت دارد را بررسي ميكنيم. يكي از كامهاي وازده در نوع ارتباط با ديگران است.
  بعد از اينكه در يك وضعيت راحت دراز كشيديد و پلك چشمهايتان را بستيد. تصور كنيد يكي از دوستان خود را در خيابان ميبينيد… تصور كنيد با خندهرويي و تكان دادن دستهايتان به طرف او نزديك ميشويد… تصور كنيد كاملاً از ديدن او شاد شديد… تصور كنيد از كارهايش ميپرسيد… تصور كنيد چنان پرانرژي و با نشاط برخورد ميكنيد كه دوستتان نيز از ديدن شما خوشحال شده… تصور كنيد از دوستتان تعريف ميكنيد و درباره موفقيتهايي كه به دست آورده حرف ميزندي همين امر باعث ميشود كه دوسنتان نيز به شما علاقهمند شود… تصور كنيد همينطور در رابطه با خيلي از موارد ديگر با هم حرف ميزنيد و از همصحبتي با دوستتان لذت ميبريد… كلاً تصور كنيد ميخواهيد با نشاط و خندهرويي دوستتان را ترك كنيد… تصور كنيد خيلي تمايل داشتيد باز فرصت ميشد با دوستتان حرف ميزديد ولي متأسفانه فرصت آن را نداريد… تصور كنيد بعد از خداحافظي به راه خود ادامه ميدهيد… تصور كنيد با يك فروشنده برخورد كرديد تا چيزي را بخريد… تصور كنيد با او نيز كاملاً سرحال و خودماني برخورد ميكنيد… تصور كنيد در رابطه به اوضاع و احوال با او كمي گپ ميزنيد… تصور كنيد وسيله مورد نظر خودتان را خريدهايد و با كمال خوشرويي حساب او را پرداخت ميكنيد… تصور كنيد بعد از خداحافظي او را ترك ميكنيد… حالا تصور كنيد وارد محل كار يا محل تحصيلتان شديد… تصور كنيد به محض ورود با مستخدم و يا نگهبان خيلي سرحال برخورد ميكنيد… تصور كنيد برخودر شما باعث ميشود يك شور و سرحالي در همه نيز ايجاد شود… تصور كنيد كاملاً سرحال هستيد… تصور كنيد با هر مراجعه كننده ديگر نيز خيلي خودماني و خوب برخورد ميكنيد… تصور كنيد ازبرخورد با هر كس ديگر نيز لذت ميبريد… تصور كنيد از لحظه به لحظه خود لذت ميبريد… احساس سرور و شادي را در خود حس كنيد… تصور كنيد تمام روزتان به سرور و شادي ميگذرد… تصور كنيد حتي با غريبهها نيز خيلي خوب برخورد ميكنيد… تصور كنيد يكي از دوستان خود را به منزلتان دعوت ميكنيد… تصور كنيد دوستتان از شنيدن اين خبر خيلي خوشحال ميشود… تصور كنيد حالا دوستتان به منزلتان تشريف آورده… تصور كنيد با دوستتان حسابي گرم گرفتهايد… تصور كنيد تمام وقتتان به گفتگو شيرين ميگذرد… تصور كنيد گاهگاهي از ته دل نيز ميخنديد… تصور كنيد يك روز خيلي خوبي را داشتيد… تصور كنيد چقدر امروز سرور و شادي داشتيد… تصور كنيد بعد از يك مدت گفتن و خنديدن حالا دوستتان با احساس سرور و شادي شما را ميخواهد ترك كند… تصور كنيد بعد از آن در خانه نيز با افراد خانوادهتان پرانرژي و سرحال برخورد ميكنيد.

  تمام اين تصورات در تمام روز باعث آرامش روحتان ميشود. البته لازم نيست بلافاصله عكسالعمل خود را به نحوي كه تصور كرديد عوض كنيد بلكه مدتها بايد تصور كنيد تا آمادگي لازم را به دست آوريد. همه كامهاي وازده ديگرتان را ميتوانيد در عالم خيال به تصور بكشيد و لذت ببريد و بعد از يك تصور، مدتي را در همان حال باقي بمانيد و سپس به حالت طبيعي برگرديد. كاري كه در حالت عادي نتوانستهايد انجام بدهيد و باعث عقده و تنش شما گرديده در عالم خيال تصور كنيد به راحتي ميتوانيد عمل موردنظر را انجام بدهيد اين عمل علاوه بر احساس آرامش و عقدهگشايي عملاً شما را آماده ميكند تا بهتر بتوانيد با ديگران برخورد كنيد.

  تصور راحتي اعمال

  كارهاي روزمره ممكن است سخت و طاقتفرسا باشد و اعمال روزمره برايمان تنشزا است بايد همان اعمال روزمره را در تصورمان راحت و سبك حس كنيم. همين امر باعث ميشود كه به تدريج اعمال و كردارمان راحت به نظرمان برسد به اين صورت كه از انجام كارهاي روزمره علاوه بر اينكه فراري شويم بلكه از انجام آنها لذت هم ببريم. حالا يكي از كارهايي را كه برايتان مشكل به نظر ميرسد را به شكل آرامشبخش به تصوير بكشيد. حالا نمونهاي از آن در اينجا به تصوير كشيده ميشود.
  تصور كنيد براي انجام كار موردنظر خود را آماده ميكنيد… تصور كنيد انجام كار موردنظر چه منافعي براي شما دارد… تصور كنيد براي انجام كارتان برنامهريزي ميكنيد… تصور كنيد درست انجام دادن آن كار، چقدر برايتان مهم است… تصور كنيد حالا خود را براي انجام كار آماده ميكنيد… تصور كنيد اين كار فقط از عهده شما بر ميآيد… تصور كنيد شما ميتوانيد در انجام اين كار كاملاً موفق باشيد… تصور كنيد با انجام اين كار در آينده چه موقعيتهاي ديگري كسب خواهيد كرد… تصور كنيد اكنون از هر نظر براي انجام كار آماده ميشويد… حالا تصور كنيد كارتان را آهسته شروع ميكنيد… تصور كنيد لحظه به لحظه كه كارتان را انجام ميدهيد وقتتان را نيز بيشتر ميكنيد… تصور كنيد با اين كار چه اهداف مهمي را تعقيب ميكنيد… تصور كنيد شما تمايل نداريد وقتتان بيهوده هدر رود… تصور كنيد كار براي پيشرفت خيلي برايتان مهم است… تصور كنيد حالا با دلگرمي بيشتري كارتان را دنبال ميكنيد… تصور كنيد لحظه به لحظه كيفيت كارتان بهتر و بهتر ميشود… تصور كنيد تمايل نداريد از كار دست بكشيد چيزي كه براي شما مهم است درست كردن ميباشد… تصور كنيد از ديدن نتايج كارتان لذت ميبريد… نتايج كارتان به شما سرور و شادي ميدهد… تصور كنيد خيلي تمايل داريد در رابطه با كارتان با ديگران رقابت كنيد… تصور كنيد كار شما يكي از بهترين كارها شده… تصور كنيد در فكر ابتكارات و نوآوريهاي بيشتري هستيد… تصور كنيد در گسترش و پيشرفت كارتان تلاش ميكنيد… تصور كنيد در كارتان كاملاً موفق شدهايد… تصوراتتان را در رابطه با گسترش كارتان ادامه بدهيد… بعد از يك تصور در رابطه با لذت و موفقيت كارتان تصور را رها كنيد و بعد آرام آرام پلك چشم را باز كنيد. اين امر انگيزه شما را بهتر ميكند و در زمان كار كردن باعث ميشود كه كمتر احساس خستگي و … كنيد.

 3. #3
  کاربرسایت ARVAH آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۷-۰۳-۰۳
  نوشته ها
  1,607
  سپاس ها
  0
  سپاس شده 6 در 4 پست

  Re: اثرات بيوفيدبك

  تصور هنجارسازي موقعيتهاي ناهنجار

  تصور موقعيتهاي سخت و دشوار به جاي اينكه باعث عذاب روحي شما شود؛ ميتواند باعث آرامش يا به نوعي سرگرمي شما شود. تصور موقعيتهاي سخت را به نظر ميآوريم ولي نه اينكه بخواهيم موقعيتهاي سخت را راحت جلوه بدهيم بلكه در موقعيتهاي سخت بيتفاوتي خودمان را در بدترين شرايط به تصوير ميكشيم. تصور اينكه چگونه ميتوانيم در قبال سخت ترين شرايط روبرو شويم. يك نوع آماده شدن در قبال وضعيتهاي ناهنجار و نامطلوب است كه باعث ميشود به شكل آرامشبخش با بدترين موقعيتها روبرو شويم. حالا به نمونهاي از اين نوع آرامشبخش با بدترين موقعيتها روبرو شويم. حالا به نمونهاي از اين نوع آرامش توجه كنيد:

  تصور كنيد از نظر موقعيت مقام، ثروت، تحصيلات، يا به قولي شانس در بدترين شرايط قرار گرفتهايد… تصور كنيد در زندگي دچار شكست بزرگ شدهايد… تصور كنيد هر چند دچار بدترين شكست شدهايد ولي به اينده روشن خود اميدواريد… تصور كنيد براي شما شكست مهم نيست در قبال اين شكست تجربه خيلي خوبي را كسب كردهايد… تصور كنيد به هيچ عنوان اين شكست هيچ تأثير منفي در شما نگذاشت… تصور كنيد شكست شما فقط براي مردم مهم است نه براي شما… تصور كنيد در كمال آرامش با اين شكست برخورد ميكنيد… تصور كنيد فقط سرزندگي و شادابي روح شما مهم است به هر حال شما چون فولاد آبدبده هستيد و ميتوانيد اين ناملايمات را تحمل كنيد… تصور كنيد حتي در بدتر از اين شرايط هم اگر برايتان پيش ميآمد به راحتي ميتوانستيد تحمل كنيد… تصور كنيد اصلاً برايتان مهم نيست كه موقعيت چگونه باشد بلكه اين شما هستيد كه موقعيتها را ميسازيد… تصور كنيد بود و نبود موقعيتها در وضعيت روحي شما فرقي نميگذارد بلكه از موقعيتها براي رسيدن به اهدافتان است… تصور كنيد در صورتيكه موقعيتي را از دست داديد براي رسيدن به اهدافتان از راههاي ديگر استفاده ميكنيد… تصور كنيد از هر راهي كه بتوانيد براي رسيدن به اهدافتان استفاده ميكنيد و ديگر به موقعيتهاي مانند ثروت و غيره متكي نيستيد… تصور اين صحنههاي دلخراش ولي با آمادگي روحي و رواني بالا باعث آرامش روحي شما و آماده كردن شما به شرايط سخت است. تصور هر موقعيت براي پيشرفت كارتان به صورت انعطاف رواني، كاري شگفتانگيز محسوب ميشود. تصور آمادهسازي رواني است. بعد از چندينبار تصور، تقويت روحي و رواني خود را به دست خواهيد آورد.

  تصورات برترين شخصيت

  همانطور كه ميدانيد ما همان طور هستيم كه تصور ميكنيم اگر تصور كنيم شخص ضعيف و يا حقير هستيم پس به تدريج همان طور خواهد شد اگر تصور كنيم قوي و نيرومند هستيم همان طور خواهد شد. بنابراين براي اينكه يك فرد متشخص باشيم هميشه بايد تصور كنيم فرد مهمي هستيم. بايد تصور كنيم از يك شخصيت ارزشمند برخورداريم.

  حالا در يك وضعيت وانهادگي قرار بگيريد و بعد از اينكه پلكهاي چشمانتان را بستيد شروع كنيد الگوهاي تصويري به ضمير ناخوداگاهتان بدهيد تصور كنيد ديگر شما آن فرد سابق نيستيد تصور كنيد امتيازاتي همچون ميزان درك و شعور و موقعيت اجتماعي داريد… تصور كنيد من بعد ميخواهيد جديتر با افراد برخورد كنيد… تصور كنيد از يك رفتار و قيافه جدي برخوردار شدهايد… تصور كنيد قيافه شما نشاني از شخصيت بارز شما است… تصور كنيد همچنان كه جدي هستيد مهربان و دلسوز جامعه نيز هستيد… تصور كنيد فوقالعاده باهوش و عاقل هستيد… تصور كنيد حالا ميخواهيد با يك نوع برخورد جديد با دوستانتان روبرو شويد… تصور كنيد به نزد دوستانتان ميرويد… تصور كنيد رفتار و گفتارتان جديتر شده… تصور كنيد در عين جدي بودن مهربان و خوشبرخورد نيز هستيد… تصور كنيد چون افراد برجسته و روشن فكر با عقايد و حرفهاي آنها برخورد ميكنيد… تصور كنيد خيلي متين به حرفهاي آنها گوش ميكنيد و به موقع حرف ميزنيد.. تصوراتتان را در مورد يك قيافه جدي و ژست متشخص قويتر كنيد… تصور كنيد در هر جاي ديگر و در برخورد با هر كس ديگر ژست خود را حفظ ميكنيد… تصور كنيد لحظه به لحظه عاقلتر و روشنفكرتر به نظر ميرسيد… تصور كنيد با افراد آشنا، غريبه، دوست، تحصيلكرده و بيسواد و يا كلاً با همه خيلي خوب برخورد ميكنيد… اين نوع تصورات يك مدت به صورت تسلسلي انجام بدهيد تا الگوي شخصيت برجسته در اعمال روح و روان شما جا بگيرد و بعد از يك مدت به تصوير كشيدن، تغييراتي اتوماتيكوار در رفتار و كردار خود حس خواهيد كرد و هيچ احتياجي نيست با اراده خودتان تغييراتي را در رفتارتان بدهيد. بعد از اين تصورات و تغيير رفتار مجدداً هر روز تصورات را عميقتر و شديدتر كنيد تا تغيير محسوستر شود.

  تصورات الگوهاي ذهني ميشوند و به ضمير ناخودآگاه راه پيدا ميكنند و موجب ناخوشي و سلامتي مي شوند و با آشنايي و كاربرد صحيح، خود را به آرامش رسانده و بيماريهاي جسمي و روحي خود را درمان كنيد.

  چكيده مراحل

  * تصورات و تخيلات الگوهاي ذهني هستند كه بركنش و رفتار هر شخص اثر مستقيم دارد كه حالات روحي، شخصيت و حساسيت هر فرد را دربر ميگيرد.

  * الگوهاي ذهني ناهماهنگ شخص از خود نسبت به محيط ميتواند حالات روحي او را دچار اختلال و شخص را حساس و شكننده كند و در اثر كمترين استرس دچار تنش و بيماريهاي روان – تني شود.

  * يك تصور عميق از الگوي ذهني مناسب ميتواند يك شخصيت برتر را با اعتماد به نفس و تسلط و مقاوم نمودن روح را در اعماق وجودمان شكل بدهد. همواره شخص با يك ديد برتر تسلط بر امور را داشته باشد و اين اعتماد به نفس موجب آرامش رواني شخص شود.

  *الگوهاي ذهني ايجاد شده در ذهن بستگي به موقعيت اجتماعي و دگرگونيهاي محيطي و حتي وضع ظاهري و در نهايت تفسير ما از زندگي دارد و خلق اين الگوهاي ذهني در ارائه تنش با آرامش مؤثر است.

  *قويترين قوه مخيله است زيرا بدون وقفه 24 ساعته حتي بدون حضور محرك كار ميكند و اثرات عميقي در نگرش و تفكر و حالات روحي ما دارد.

  *درد و درمان بستگي به اميد و ديد مثبت و منفي شخص دارد زيرا در ديد منفي و نااميدانه حالات درد و بيماري ما تصورات رنجوري بدن ملكه ذهن ميشود و در ديد مثبت شفا و سلامت و تندرستي ملكه ذهن ميگردد.

  *ملكه ذهن مثبت يا منفي به اعماق درون نفوذ كرده و در آن صورت خواسته و ناخواسته اعمال بدن را تحت تأثير قرار ميدهد.

  *براي ورود الگوهاي ذهني به اعماق درون بايد در حالت خلسه و يا از خود بيخود شدن قرار گرفت و در چقدر عمق خلسه بيشتر باشد الگوهاي ذهني شديد در اعماق درون حكاكي ميشود.

  *ارسال الگوهاي ذهني شديد در اعمال درون به دو صورت امكانپذير است: الف) طبيعي: مانند عشق، ايمان، ترس، دعاهاي شبانه و… ب) مصنوعي: فيكس چشمها، بيحسي عضلات، بيحركتي بدن و…

  *براي كسب آرامش روحي بعد از ريلاكس تن بايد به تخيلات و اميد و آرزوها و خاطرات شيرين پرداخت تا روح ارضا شود. تصور زيارتگاهها و اماكن مقدس به روح آرامش عميقتري ميدهد.

  *در تصورات و تخيلات دسترسي به غيرممكنها روح را ارضا و يك شخصيت برتر در بازسازي و تكامل روحي ميشود و در نهايت موجب تقويت و آرامش روحي ميگردد.

  *تصورات يكي از قويترين اثرات آرامش را ميتواند داشته باشد زيرا ميتوان در هر موقعيتي اين تكنيك را به كار گرفت
  منبع:پارسيان طب

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

موضوعات مشابه

 1. راز ميليونر های خود ساخته
  توسط گنجینه در انجمن موضوعات و مطالب مهم و موفقیت امیز
  پاسخ ها: 0
  آخرين نوشته: دوشنبه ۱۰ اسفند ۸۸, ۲۱:۵۷
 2. واگذاري 106 تريليون ريال سهام واحد هاي تابعه ايدرو و ايميدرو
  توسط MARYAM در انجمن بایگانی اخبار اقتصادی
  پاسخ ها: 0
  آخرين نوشته: چهارشنبه ۰۳ تیر ۸۸, ۲۰:۴۹
 3. اولروم 300 ميليون،اشپيتي 200 ميليون تومان
  توسط PARI در انجمن بایگانی اخبار فوتبال ایران
  پاسخ ها: 0
  آخرين نوشته: چهارشنبه ۲۰ آذر ۸۷, ۱۸:۴۸
 4. 15دليل براي «ميوه فروش» شدن به جاي «مهندس نرم افزار» شد
  توسط hamid192 در انجمن مطالب سرگرمی وطنز و خنده بازار
  پاسخ ها: 0
  آخرين نوشته: شنبه ۱۰ آذر ۸۶, ۲۰:۲۶
 5. نانوبيوفناوري/بيونانوفناوري(nanobio/bionanotechnology)
  توسط hrg1356 در انجمن مطالب جامع وکاربردی فیزیک
  پاسخ ها: 0
  آخرين نوشته: یکشنبه ۲۹ مهر ۸۶, ۰۰:۲۸

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •