براي تغيير دادن الگوهاي فکري خود چکار کنيم؟

وقتي احساس مي کنيد که در حال قضاوت، حسادت، طمع يا امثال
آنها هستيد مي توانيد از اين دستور استفاده کنيد.


مرحله اول: نفس خود را عوض کنيد

هر وقت مي خواهيد الگوهاي فکري کهنه خود را تغيير دهيد، بهترين راه استفاده از نفس
است. تمام عادتهاي ذهن به تنفس مربوط هستند و با تغيير نوع نفس، شکل آنها عوض
ميشود. براي اين منظور به طور عميق نفس خود را خارج کنيد. شکم را به داخل بکشيد و
هنگامي که نفس را خارج ميکنيد، در ذهن خود مجسم کنيد که الگوي فکري ناپسند از شما
دور ميشود. به محض اينکه به نفس کشيدن خود دقت مي کنيد و آن را تغيير مي دهيد، فکر
و قضاوت ناپديد مي شود.


مرحله دوم: حالا هواي تازه را عميقاً وارد ريه هاي خود کنيد

اين کار را دو سه بار انجام دهيد و ببينيد چه اتفاقي مي افتد. احساس تازگي عجيبي در شما
پیدا میشود. تفکر منفی و ناپسند شروع به ناپدید شدن می کند. وقتی این کار را انجام
میدهید، مشاهده می کنید که ذهن به جای دیگری حرکت می کند.

این راه برای تغییر دادن الگوهای فکری بسیار موثر است.
این دستور ساده را بکار ببرید و از نتیجه آن شگفت زده شوید.


دستور مراقبه"اوشو"