وقتیذهن آرام میگيرد، افکار حالت انجماد پيدا میکنند. به ياد داشته باشيدافکار در يک ذهن آشفته زندگی میکنند. يکی از راههای آرام کردن ذهن وافکار آرام کردن چشمها است. در اين حالت انرژی شما به درون حرکت میکند وافکار میايستند. اين امر به رخوتی دلپذير منجر میشود.
زمان انجام دستور: هرزمانی که ممکن باشد
مدت مراقبه: حتی يکدقيقه هم اثربخش است.در حالت ايده آل، چهل دقيقه
وقتیروی صندلی نشستيد (حتی صندلی تاکسی، هواپيما يا قطار) چشمان خود را ببنديدو دستهای خود را روی چشمانتان بگذاريد. بدون هيچ فشار. برای هرمدتی کهممکن است اين کار را ادامه دهيد و از حس زيبايی که بوجود میآيد لذت ببريد.
كتاب رازها (اوشو)