اغلب ما بسيار نا آگاهانه میخوريم و میآشاميم. مانند يک آدم ماشينی. اگرمزه آنچه که در حال خوردن آن هستيم به طور عميق در وجودمان چشيده نشود فقطشکم خود را پر کردهايم.

با آرامش تمام بخوريد و بياشاميد. نهاينکه فقط مواد عذايی را ببلعيد. مزه غذا را بدون هيچ عجلهای حس کنيد وبا آن يکی شويد. مثل اينکه وقتی چيز شيرينی میخوريد اجازه بدهيد تا طعمشيرينی در تمام وجودتان رخنه کند. آن وقت است که واقعاً از مزه لذتمیبريد. در اين حالت مزه غذا نه فقط در دهان و زبان، بلکه در تمام بدنتانلمس میشود.

استفاده از حس چشايی راهی قوی برای زنده کردن تماماحساسات بدن است. هرچيزی که میخوريد، مزه آن را بخوبی حس کنيد چون در غيراين صورت تمام حسهای بدنتان مرده میشوند. اين امر موجب میشود تا بتدريجتمام احساساتان دچار ضعف شود و همه انرژی بدنتان در ذهن و مغز متمرکز شود.

همينامر در موقع نوشيدن نيز صدق میکند. وقتی آب مینوشيد سردی آن را بخوبی حسکنيد. چشمان خود را ببنديد. آب را مزه کنيد. سردی آب را که به بدنتانمنتقل میشود دريافت کنيد در اين زمان است که سردی آب جزئی از وجودتانمیشود.

اين مراقبه به شما کمک میکند تا هم حسهای خود را تقويت کنيد، هم از آنچه میخوريد لذت ببريد و هم اينکه سلامت بمانيد.

کتاب راز(اوشو)