اساس اين مراقبه افزودن احساسات درونی و تقويت آنها است. برای اين مراقبه به اتاقی تاريک و يک شمع نياز داريد.
دستور

حمامکنيد تا خستگی روز و کثيفی بيرون از بدنتان شسته شود. بعد لباس تميزیبپوشيد و مانند اينکه برای عبادتی بزرگ آماده میشويد به اتاق برويد. اتاقرا تاريک کرده و در را ببنديد. روی زمين بنشينيد. يک شمع مقابل خود روشنکنيد. از شمع بخواهيد تا وجود خودش را به روی شما باز کند. با حالتیمناجات گونه مقابل شمع قرار بگيريد. سپس به شمع نگاه کنيد. چيزهای ديگر رافراموش کنيد. به طور عميق به شعله خيره شويد.

بعد از چند دقيقهمتوجه میشويد که شعله شمع در حال تغيير است. اما میخواهم اين را بدانيدکه اين شعله شمع نيست که تغيير میکند بلکه چشمان شما است که در حال تغييراست.

نگاه کردن به شمع را ادامه دهيد اما بايد اين کار را با عشق،تمرکز عميق و قلب باز انجام دهيد. در اين زمان است که در اطراف شمع رنگهایجديدی کشف میکنيد. رنگها و سايههايی که تابحال متوجه آنها نشده بوديد.تمام رنگها در اطراف شمع حاضرند. تمام رنگين کمان. هرجايی که نور شمع هست،رنگين کمان هم آنجا است. فقط آن را حس کنيد و به مشاهده عميق خود ادامهدهيد. گاهی به نظر میرسد که شمع خاصيتی جادويی پيدا کرده است. انگار اينهمان شمع معمولی نيست که شما اول در مقابلتان قرار داديد. مثل اينکه نوعیهوشياری کيهانی و معنوی در آن جاری شده است.

اين مراقبه را برایچند شب انجام دهيد. اين مراقبه به خوبی باعث رشد دادن احساس شما میشود.واقعيت اين است که به عنوان يک انسان بايد تمام حسهای شما رشد کند و بازشود. اين مراقبه راه خوبی برای اين گشايش است.

در هستی همه چيز ازنور ساخته شده است. اگر اين مراقبه را با يک برگ، يک سنگ يا مقابل يک کوهانجام دهيد، حس میکنيد که همه آنها نيز نور دارند.

اگر اين مراقبهرا برای سه ماه به طور دائم انجام دهيد خواهيد ديد که احساسات شما دچارتغييرات زيادی میشوند و شما آدم ديگری خواهيد شد.
كتاب :اولين و آخرين راه اوشو