هارا نقطهای است که از راه آن بين جسم و روح خود ارتباط برقرار میکنيم.بسياری از ما در زندگی خود بين چپ و راست، درست و غلط، و رفتن و نرفتن درمجادله و ترديد هستيم و تنها کمک بزرگ برای خلاصی از اين وضع حضور داشتندر مرکز است. اين مراقبه برای حضور در هارا به ما کمک میکند.

زمان: شبها موقع خواب و صبحها بعد از بيداری

مدت: ده تا پانزده دقيقه.

مرحله اول:شب موقع خواب وقتی روی تخت دراز میکشيد دستهای خود را به اندازه پنج سانتپايينتر از ناف روی شکم قرار دهيد. با کمک وزن دستها قدری روی شکم راسنگين کنيد.

مرحله دوم: نفسعميق بکشيد. وقتی نفسهای عميق میکشيد اجازه بدهيد تا شکمتان همراه نفسحرکت کرده و بالا و پايين برود. در زمان فروبردن نفس مرکز بدن خود را درهارا احساس کنيد. حس کنيد تمام انرژی شما در هارا قرار دارد. حس کنيد کهدر درون هارا غرق میشويد و در آن فرو میرويد. خود را عميقتر و عميقتر دراين نقطه غرق کنيد. به صورتی که تمام وجودتان را در شکل يک توده متراکمانرژی در هارا احساس کنيد. اين کار را برای پنج تا ده دقيقه ادامه دهيد.

مرحله سوم:وقتی خواب هستيد بازهم در مرکز باشيد. اين را بدانيد که وقتی دو قسمت اولرا بدرستی انجام میدهيد، مراقبه در خواب نيز ادامه پيدا میکند. در هنگامخواب وجودتان مرتب به اين نقطه سفر میکند و از آن برمیگردد. همين امرباعث میشود تا بعد از مدتی ارتباط شما با اين نقطه قويتر و قويتر شود. بااين اعلام به خواب برويد.

مرحله چهارم:صبح موقع بيداری از خواب: وقتی صبح از خواب بيدار شديد، چند دقيقه در همانرختخواب که هستيد بمانيد. چشمانتان را بسته نگه داريد. دوباره دستهای خودرا روی هارا قرار دهيد و با کمک نفسهای عميق در هارا حضور پيدا کنيد و خودرا به مرکز وجودتان نرديک کنيد. اين کار را برای ده دقيقه ادامه دهيد. بعداز جای خود بلند شويد و روز را شروع کنيد.اين مراقبه را برای سه ماه ادامهدهيد.

نداشتن مرکزيت در زندگی باعث میشوند تا شخص احساس کند کهذهن و وجودش تکه تکه است. با چنين احساسی دوست داشتن بقيه مردم بسيار سختمیشود. در اين حالت در زندگی فقط کارهای رومزه را انجام میدهيد و خلاقيتبه حداقل ممکن میرسد و دست پيدا کردن به نقطه تعالی وجود بسيار سختمیشود. فقط با حضور داشتن در مرکز است که در قله زندگی میکنيد
اوشو