شناور در رودخانه

زمان انجام اين مراقبه:10 دقيقه

قبل از خواب چشمان خود را آرام ببنديد و بدنتان را شل کنيد به گونه اي که
هيچ تنشي در بدنتان نباشد.اکنون خيال کنيد که رودخانه اي با شتاب و پر خروش
در ميان دو کوه جريان دارد. آن را نگاه کرده و به درونش شيرجه بزنيد اما شنا نکنيد.
اجازه دهيد که بدنتان بدون هيچ تنشي شناور شود. اکنون تنها شناوريد و داريد با آب
رودخانه پيش مي رويد. جايي نيست که به آن برسيد و مقصدي نداريد بنابر اين به
شنا کردن نيازي نيست خود را مانند برگي خشک احساس کنيد که بي هيچ کوششي
روي آب شناور است. اين حس شما را با معناي «تسليم» و «توکل» و «رها ساختن کامل»
آشنا مي سازد.


اکنون دو يا سه نفس عميق با هر نفسي احساس تازگي و آرامش خواهيد کرد. آرام آرام چشمان
خود را باز کرده و از مراقبه بيرون بياييد. پس از آن بيدرنگ بخوابيد و اندک اندک خوابتان به مراقبه
تبديل خواهد شد.


اثرات اين مديتيشن

به جاي شنا کردن در اقيانوس هستي در آن شناور شويد. هرگاه آماده شناور شدن باشيد خود
رودخانه شما را به اقيانوس خواهد برد. خود زندگي شما را به خدا مي رساند.

رودخانه بدن شناور شما را با خود برده و شما شاهد آن بوده ايد. در اين پوچي شادي و سروري
وارد مي شود که ان را سرور خدايي مي ناميم.