يكي ازراههاي آسان براي اينكه قدرت روحي خود را امتحان كنيد استفاده از يك دستكارت بازي است.كارتها را طوري روي زمين بچينيد كه پشت آن به طرف شماباشد.حتي المكان ذهن خود را آرام كنيد . يك كارت برداريد حس كنيد كه آنچيست؟
زياد طول ندهيد.اولين فكري كه به ذهنتان خطور مي كند احتمالادرست است.اگر هيچ احساسي نكرديد مي توانيد با سوال كردن، ذهنتان را تحريككنيد.رنگ کارت رو احساس کنید و در مورد نقش و نگار کارت فکر کنید.
سعينكنيد بارها تمرين را تكرار كنيد چون ذهن خيلي زود خسته مي شود و تمركزحواس از بين مي رود. فقط چند دقيقه تمرين در روز كافیست .همين تمرين راميتوانيد با كارتهاي تاروت انجام دهيد.طرحهاي متنوع كارتها قدرت تجسم ضميرناخودآگاه را قوي مي كند.ممكن است فقط بتوانيد مختصري از طرح رابگوييد.چون كارتهاي تاروت يا كارتهاي ديگر پر از نماد است.احتمال داردمفهوم نمادين كارت به ذهنتان برسد.در اين مرحله سعي نكنيد آن را تفسيركنيد يا به پيش بيني آينده بپردازيد.چه براي خودتان چه براي ديگران.
تمرينبا كارتهاي تاروت مستلزم صرف وقت است وهمچنين لازمه فرد مهارت شهودي ودرك مستقيم بالايي داشته باشد.راه ديگري است كه سعي كنيد محتويات نامه ايرا بدون باز كردن آن بفهمید.نامه را بين انگشتانتان بگيريد يا آن را رويپيشاني خود فشار دهيد و ببينيد آيا ميتوانيد مطالب نامه را حس كنيد.

رنگنيز براي پرورش مهارت روحي مفيد است .به ياد داشته باشيد هر نوع احساسيابتدا درضميرناخودآگاه نقش مي بندد .سپس پالايش مي شود و به سوي ضمير آگاهميرود.ضميرناخودآگاه نسبت به رنگ بسيار حساس است.چند مربع رنگي از كاغذ(با برگه های تاتوا هم می شود تمرین کرد) درست كنيد و هر يك را جداگانه درپاكت بگذاريد بديهي است كه پاكت بايد به قدر كافي ضخيم باشد كه بازتاب رنگاز آن پيدا نشود .يكي از پاكتها را در دست بگيريد و سعي كنيد رنگ مربعداخل آن را حس كنيد.ممكن است به طور ذاتي به سوي بعضي از رنگ ها كشيده ميشويد. در نتيجه راحت تر مي توانيد آنها را تشخيص دهيد.