مجموعههای تلویزیونی "سه در چهار" و "روزگارقریب" به ترتیب در هفته نخست تیرماه و هفته چهارم خردادماه در صدرسریالهای روزانه و هفتگی تلویزیون قرار گرفتند.
به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل روابط عمومی صدا و سیما اعلام کرد براساس نتایج آخرین نظرسنجی مرکز تحقیقات سازمان از شهروندان تهرانی در هفتهنخست تیرماه "سه در چهار" مجید صالحی که روزهای زوج از شبکه یک پخشمیشود، با 9/65 درصد بیننده و 93 درصد رضایت رتبه نخست سریالهای روزانهرا از آن خود کرد.


"پاتوق"، "ریحانه"، "روزی روزگاری" و "عروس" هم دیگر مجموعههای روتینتلویزیونی پربیننده و محبوب شبکههای مختلف هستند. بر اساس این نظرسنجی 76درصد بینندهها حداقل یکی از مجموعههای هفتگی و 68 درصد یکی ازمجموعههای روزانه تلویزیون را تماشا میکنند.

اما در میان 20 مجموعه هفتگی پخش شده در هفته چهارم خرداد، "روزگارقریب" کیانوش عیاری با 51 درصد بیننده و 93 درصد رضایت در صدر قرار دارد.مجموعههای خارجی "امپراتور دریا" و "کلید اسرار" و "مرگ تدریجی یک رویا"فریدون جیرانی هم سه مجموعه هفتگی پربیننده و محبوب تلویزیون هستند.


خبرگزاري مهر