درکادرRUNکلمه IEXPRESS را تایپ کنید. در ابتدا باید دستورالعمل فشرده سازی را تکمیل کنید.
ویندوزxp برنامه مخفی جالبی در این زمینه دارد به نامIEXPRESS. این برنامه بهصورت WIZARD طراحی شده و پس از فشرده کردن فایل ها، فایل اجرائی تحویل شمامی دهد که این فایل می تواند روی هر سیستمی باز شود.
درکادرRUNکلمهIEXPRESS را تایپ کنید. در ابتدا باید دستورالعمل فشرده سازی را تکمیلکنید. برای این کار در پنجره باز شده گزینه creat new self extractiondirective file را انتخاب کرده، next را بزنید.گزینه Extract Files Onlyرا انتخاب کرده، Next کنید.
در این مرحله یک نام را برای عنوان بستهایجاد شده تایپ کرده و دکمه Next را بزنید. حال اگر بخواهید هنگام نصببسته، کاربر با پیغامی مواجه شده و پس از تایید آن بسته را نصب کند، میتوانید این پیغام را در کادرPrompt User With وارد کنید. در غیر اینصورتNo Prompt را برگزینید....

------------------------
منبع: hamvatansalam.com