معاون خودكفايي كميته امداد امام خميني(ره) كشور:

كميته امداد 100هزار فرصت شغلي ايجاد ميكند

خبرگزاريفارس: معاون اشتغال و خودكفايي كميته امداد امام خميني(ره) كشور گفت:امسال كميته امداد 100هزار فرصت شغلي در كشور ايجاد ميكند.


بهگزارش خبرگزاري فارس از رشت، عزتالله قائدي عصر امروز در جمع كارآفرينانبرتر و امدادگران گيلان افزود: با هدف اشتغال جوانان و مددجويان كميتهامداد، امسال 100هزار فرصت شغلي ايجاد خواهد شد كه براي اجراي اين برنامهيك هزار ميليارد تومان اعتبار نياز است.
وي تصريح كرد: بخشي از ايناعتبار از طريق منابع داخلي و كمكهاي خيرين تامين شده و بقيه اين مبلغ باهمكاري دستگاهها و نهادهاي دولتي فراهم ميشود.
قائدي حفظ كرامتانسانها را برنامه اصلي كميته امداد امام خميني(ره) عنوان كرد و اظهارداشت: كرامت انساني در سايه تلاش و كوشش به دست ميآيد و كميته امداد نيزقصد دارد با تقويت روحيه كار در مددجويان در اين مسير گام بردارد.
معاوناشتغال و خودكفايي كميته امداد امام خميني(ره) كشور از اجراي 380 هزار طرحاشتغالزا براي 510 هزار نفر طي سالهاي فعاليت بخش خودكفايي كميته امدادتاكنون خبر داد و خاطرنشان كرد: كارآفريني به معناي تلاش، خلاقيت و توليداست و اگر به اين موضوع توجه شود ميتوان همه نيازهاي مددجويان را تامينكرد.
وي با اشاره به توصيههاي مقام معظم رهبري در سال نوآوري وشكوفايي گفت: تلاش كميته امداد براي فقرزدايي، بهبود زندگي و اشتغالهمچنان در سال جاري ادامه دارد.
قائدي برنامهريزي براي اشتغال ازدبيرستان را يكي از برنامههاي كميته امداد براي ايجاد فعاليتهاي شغليپايدار ذكر كرد و اظهار داشت: همه دانشآموزان تحت پوشش كميته امداد ازامسال در دوره آموزش فني و حرفهاي شركت ميكنند ضمن اينكه امسال 4هزار و500 فارغالتحصيل و دانشگاهي زيرپوشش كميته امداد دوره يك ساله كارآموزيرا با هدف آشنايي عملي با حرفههاي خاص ميگذرانند.
معاون اشتغال وخودكفايي كميته امداد امام خميني (ره) پيگيري امور بيمه تامين اجتماعيمددجويان كارآفرين را برنامه ديگر كميته امداد كشور دانست و افزود: باتصويب قانون بيمه روستايي كه يك بيمه اجتماعي كامل است، همه مددجويان فعالدر بخش اشتغال زيرپوشش طرحهاي بيمهاي قرار ميگيرند.
استاندارگيلان نيز در اين مراسم گفت: بايد با پرداخت تسهيلات به كارآفرينان شايستهدر كميته امداد، براي توانمندسازي پايدار مددجويان كميته امدادبرنامهريزي شود.
روحالله قهرمانيچابك با تاكيد بر ضرورت اهميتاشتغالزايي در جامعه تصريح كرد: نظام خلقت در جهان بر پايه كار و كوششاستوار بوده و بيشك انسان سعادتمند، سالم و با نشاط انساني است كه كار وتلاش را سرلوحه خود كند.
وي با اشاره به واردات برنج و روغن، برضرورت خودكفايي در محصولات غذايي تاكيد كرد و اظهار داشت: ظرفيتهاي نهفتهبسياري در استان وجود دارد كه با خلاقيت كارآفرينان به فعليت خواهد رسيد.
انتهاي پيام:/ك