هدف نهايي ما در اين پروژه، به دست آوردن تصوير كوچك يك انسان در كف دست است.
محققانژاپني در حال ساخت دستگاهي هستند كه به مردم امكان ميدهد يك تصوير سهبعدي در كف دست خود به نمايش درآورند. اين دستگاه كه gCubik نام دارد،هنوز در مراحل اوليه توليد است.
شونسوكه يوشيدا، يكي از محققان تيمتحقيقاتي انستيتو ملي فناوري اطلاعات و ارتباطات ژاپن، ميگويد: هدفنهايي ما در اين پروژه، به دست آوردن تصوير كوچك يك انسان در كف دست است.فرض كنيد تصوير دوستتان را در كف دست خود مشاهده كنيد، در حالي كه او درقالب يك تصوير سه بعدي به شما لبخند ميزند.gCubik يك مكعب 10 سانتيمترياست. اين دستگاه درحال حاضر تنها قادر است تصاوير سه بعدي را به صورت ثابتنمايش دهد، اما محققان در تلاشاند تا از gCubik تصاوير سه بعدي متحركتوليد كنند.پنلهاي اين دستگاه از لنزهاي كوچك متعددي روي نمايشگر كريستالمايع (LCD) برخوردار است. برخلاف نمايشگرهاي سه بعدي معمولي، كه تصوير راتنها از روبهرو نمايش ميدهند، تصاوير gCubik از سه زاويه طول، عرض وارتفاع قابل مشاهده است. همچنين براي تماشاي تصاوير سه بعدي gCubik نيازيبه عينك مخصوص نيست.