فناوري نيازمند يك تحول عظيم است!وي ميافزايد: اول از هر چيز بايدفناوري به يك ابزار مناسب براي كاربر (user friendly) تبديل شود.
مشكلاتكامپيوتري امروز را ميتوان به صورتي جالب به صنعت خودرو نمونهسازي كرد.حال فرض كنيد اگر شما صاحب يك خودرو باشيد و چنين بلاهايي سرتان بيايد چهحال و روزي خواهيد داشت، در حالي كه به عنوان يك كاربر كامپيوتر به سادگيبا اين مشكلات كنار ميآييد.
فرض كنيد رانندهاي هستيد كه خودروتاندوبار در روز، كاملا بيدليل، از كار ميافتد، هر وقت خطكشي خيابانها راتجديد ميكنند مجبور ميشويد خودروتان را عوض كنيد، در اين شرايط چه بر سرصنعت خودرو ميآوريد؟
يا اينكه خودروتان بيدليل وسط آزادراه ازكار بيفتد، آيا موضوع را قبول ميكنيد، خيليساده دوباره آن را روشن(Restart) ميكنيد و به راه ادامه ميدهيد؟ درمانگران تا پيش از اين بابيماري خاصي به نام «جنون جاده» مواجه بودند اما مدتي است كه «جنونكامپيوتر» «هم موضوعي مطرح است.در حال حاضر حدود دو هزار مورد دادخواهيعليه شركت دل، سازنده كامپيوتر به دادستاني كل ايالت نيويورك ارجاع شده واين مساله باعث شده يكي از قاضيهاي ايالتي دستور ارايه جزييات خريد وفروش از سوي خردهفروشان كامپيوتري را بدهد.در اين ميان حتي Xbox 360 نيزاز ديد منتقدان در امان نمانده و شكايتهاي بسياري از اين كنسول بازي بهدليل مشكلات سخت افزار عديدهاي كه دارد به «اداره تجارت عادلانه» گزارششده است.
اگر شما هم يكي از كساني هستيد كه با مشكلات و نقايص Xbox360، سيستمعامل نسبتا جديد ويستا و لپتاپهاي شركت دل دست و پنجه نرمميكنيد، حتما سري به رابرت سويات (Robert Swiatek) مشاور نرمافزاركامپيوتر شركت Amherst كه سالها است در شركتهاي محلي مهم و حتيبينالمللي به اين كار مشغول است، بزنيد.
سوياتك مدتها است درشركتهاي بزرگي همچون Blue Shield/ Blue Cross، به تعمير كامپيوترميپردازد يا در شركتهايي نظير Citibank به كشف خطاهاي برنامهنويسي كمكميكند و با شركتهايي از Nestle Foods گرفته تا Sea World مشاورهكامپيوتري ميدهد.سوياتك در حال حاضر خواستار تحولي در صنعت فناوري است.وي سيستمهاي بسياري را آناليز كرده و برنامههاي كامپيوتري زيادي را نيزبه زبانهاي مختلفي نوشته است. او حتي روي پردازندههاي مركزي كامپيوتر وريزكامپيوترها و ميكروكامپيوترها نيز كار كرده است.اما با وجود همه اينتلاشها، سوياتك ميگويد كه به تعمير نقايص كامپيوترهاي شخصي و اينترنتادامه ميدهد.
او كه داراي مدرك فوق ليسانس در رشته علوم كامپيوترياز دانشگاه ايالتي بنينگام و مدرك فوق ليسانس رياضيات از دانشگاه بوفالواست، ميگويد: فناوري نيازمند يك تحول عظيم است!وي ميافزايد: اول از هرچيز بايد فناوري به يك ابزار مناسب براي كاربر (user friendly) تبديل شود.
سوياتك ميگويد: نميتوانم درك كنم كه چگونه برنامهنويسي كه كار خودرا به خوبي انجام نميدهد و محصولش با نقايص عديدهاي همراه است، حقوقاشرا با خيال راحت قبول ميكند.وي ميگويد: برخي از مردم اين موارد را چالشمينامند اما به نظر من همه اينها نقص (bug) هستند.وي ميافزايد: زمان آناست كه با برخي نوآوريها همراه شويم و به دور از اينكه چند سالمان است وبا چشمپوشي از نقايص و restartهاي پي در پي، از جايگزيني فناوريهايجديد به جاي ماوس و ويندوز استقبال كنيم.
سوياتك در يكي از مقالاتجديد خود با اشاره به يك رابطه فانتزي ميان يك غول فناوري و يك نمايندهشركت خودرو به مقايسه صنعت كامپيوتر و اتومبيل پرداخته است.
وي ميگويد: فرض كنيد به عنوان يك راننده با مشكلات متعددي دست و پنجه نرم ميكنيد؛ مثلا:
- بدون هيچ دليل، اتومبيلتان دوبار در روز خراب ميشود
- هر زماني كه خيابانها را خطكشي دوباره ميكنند به معني آن است كه بايد مدل ماشين خود را بالا ببريد
- گاه و بيگاه خودرويتان در اتوبان از كار ميافتد و شما بايد دوباره آن را روش كنيد و به راه خود ادامه دهيد
-قبل از اينكه شروع به رانندگي كنيد، سيستم كيسه هوا از شما ميپرسد«مطمئنيد»؟وي در ادامه ميگويد: يا اينكه هر وقت كه مدل جديدي از خودرووارد بازار شود، خريداران مجبور باشند كه اول نحوه رانندگي با آن رابياموزند زيرا سيستم راهاندازي آن با اتومبيلهاي قبلي متفاوت است.يااينكه يك شركت خودروسازي اعلام ميكنند كه اتومبيلي ساخته كه با انرژيخورشيد كار ميكند، 5 برابر سريعتر از اتومبيلهاي قبلي است و كنترل آندو برابر راحتتر از مدلهاي پيشين است، اما عملا ميبينيد كه تنها در 5درصد از جادهها اين قابليتها را دارد. در اين شرايط چه ميكنيد؟اسپم(هرزنامه) مشكل ديگر صنعت فناوري اطلاعات است كه سوياتك آن را مثال ميزندو ميگويد: واقعا نميشود مشكل هرزنامه را حل كرد، مثلا با كمي اجبار ياسياستگذاري؟ وي توضيح ميدهد: به عقيده من مشكل اينجاست كه اگر جاسوسافزارها يا ويروسها نباشند عدهاي شغلشان را از دست ميدهند. در صورتيكه بايد ديد ما در فناوري متحول شود. ميشود شغلهاي ديگري ايجاد كنيم واين مشكل را كاملا حل كنيم. اين طوري كاربران هم ممنون خواهند شد.
-سوياتك بر اين باور است كه همانطور كه عادات و رفتارهاي مناسبي در زمينهاستفاده از تلفن همراه وجود دارد، بايد كاربران كامپيوتري نيزمسووليتپذيري بيشتري از خود نشان دهند.
وي برخي عادات مناسب ايميلي را توصيه ميكند كه عبارتند از:
-اگر قصد فرستادن جوك يا يك مطلب بامزه را داريد، قبل از ارسال آن مطمئنشويد كه واقعا خندهدار باشد، نژادپرستانه يا بيادبانه نباشد
- هر طرحي را براي ايميل خود انتخاب نكنيد
- هيچ وقت ايميل را بدون نوشتن موضوع براي كسي نفرستيد
سوياتك ميگويد: اگر قصد چك كردن صندوق ايميلتان را نداريد، چرا يك آدرس ايميلي براي خود درست كردهايد؟
سوياتكميگويد: دنياي فناوري اطلاعات ميتواند دنيايي بهتر براي زندگي باشد،دنيايي كه فقط مسووليتپذيري همگان كليد ورود به آن است و در اين دنيا ازجنون كامپيوتري نبايد اثري باقي بماند.