اشاره :


امروزهمايكروسافت سودآورترين شركت نرمافزاري جهان است. در سالهاي اخير مقالاتبسياري در مجلات معتبر جهان در مورد اين غول نرمافزار نوشته شده است.بسياري معتقدند نوآوري اين شركت را به اينجا رسانده است. ولي غالبايدههاي مايكروسافت، قبلاً در مقياسهاي كوچكتري اجرا شده بودند.ديگران راز موفقيت مايكروسافت را در بازاريابي قوي و بينظير آن ميدانند.بسياري از برنامهنويسان حرفهاي ميگويند: «مايكروسافت با بازاريابي قوي،محصولات بيكيفيت را به همگان ميفروشد.» حال بياييد ده شركت نرمافزاريبرتر را بررسي كنيم تا دليلي ديگر براي موفقيت مايكروسافت بيابيم.

هرساله، فهرستي به نام «فهرست نرمافزاري 100» منتشر ميشود و شركتهاينرمافزاري بر اساس درآمد سالانه رتبهبندي ميشوند. بياييد نگاهي به اينفهرست در سال 1984 و سپس به ده شركت برتر در سال 2001 بياندازيم. (برايبزرگنمايي روي تصوير کليک نماييد)


بامشاهده دقيق اين دو فهرست به نتايج مهمي دست مييابيم. در سال 1984مايكروسافت در رتبه دوم قرار داشت و در سال 2001 به رتبه اول صعود كردهاست. با مقايسه اين دو فهرست، به حقيقتي عجيب و باورنكردني پي ميبريد.

بهجز شركت مايكروسافت تمامي نُه شركت برتر سال 1984 از فهرست برترينهاي سال2001 حذف شدهاند! نكته جالب ديگر، رقابت نزديك شركتها در فهرست سال 1984است. درآمدهاي شركتها بسيار نزديك به هم بود. تنها با يك اشتباه، ممكنبود شركتي به رتبههاي پايينتر فهرست بيايد.

اكنون در فهرست دومدرآمد مايكروسافت را با درآمد شركت دوم يعني ادوبي مقايسه كنيد. آيا ايناختلاف فاحش را مشاهده كرديد؟ براي واضحتر شدن مطلب نكتهاي جالب را ذكرميكنيم. درآمد كل شركت ادوبي برابر است با بودجهاي كه مايكروسافت هر سالبراي دادن نوشابههاي غيرالكلي به كارمندان خود صرف ميكند!

يعنياگر مايكروسافت هزينه نوشابههاي كارمندان خود را به ادوبي ميداد، درآمدشركت ادوبي دو برابر ميشد! نكته جالب ديگر آن است كه درآمد مايكروسافت بهتنهايي با 69 درصد درآمد كل صد شركت موجود در فهرست برابر است.هدف ما از اين گفتهها چيست؟

شخصي به نام ريك چاپمن پس از تحقيقات بسيار، دليل موفقيت مايكروسافت راچنين اظهار ميكند: «مايكروسافت تنها شركتي است كه اشتباهي بزرگ انجامنداد... به نظر بزرگترين اشتباه مايكروسافت، ساخت سنجاقي متحرك در آفيسبود كه به كاربر راهنماييهاي لازم را ذكر ميكرد!» البته اين اشتباهباعث نشد مردم Word را به كناري بگذارند و به سراغ نرمافزارهاي ديگربروند، بلكه باعث شد، اين سنجاق را غيرفعال كرده و به كار خود ادامه دهند.

روشتحقيق ريك چاپمن اينگونه بود كه به جاي بررسي شركت مايكروسافت، به مطالعهعواملي بپردازد كه باعث حذف نُه شركت ديگر از فهرست برترينهاي 1984 شدند.مطابق تحقيقات او، هر كدام از اين نُه شركت در روند فعاليتهاي خوداشتباهي فاحش و غيرقابل جبران انجام دادند.


شركتMicroPro كه زماني قدرتمندترين شركت كامپيوتري جهان بود، تصميم گرفت بهجاي بهروزرساني نرمافزار خود به نام Wordstar، ساختار جديدي را برايمعماري چاپگر طراحي كند. اين كار مانند آن بود كه خانهاي را در حال اتمامبنا رها كرده و به ساخت خانهاي جديد در جاي ديگر بپردازيد.

هزينهعظيم اين پروژه و عدم موفقيت آن، باعث شكست اين غول نرمافزاري شد. جالباست بدانيد Wordstar روزگاري پرفروشترين نرمافزار ويرايش متن بود كهبعدها Word شركت مايكروسافت جايگزين آن شد. اگر شركت MicroPro توسعهWordstar را به طور جدي ادامه ميداد، شايد اكنون روي كامپيوترها به جايآفيس، نرمافزار Wordstar نصب بود.

شركت لوتوس يك سال و نيم از وقتو بودجه خود را تلف كرد تا نرمافزار معروف 3-2-1 روي كامپيوترهاي باحافظه640KB اجرا شود. مشكل اين جا بود كه نرمافزار 3-2-1 نياز به حافظهبيشتري براي كاركرد سريع داشت و در آن زمان حداكثر حافظههاي موجود 640KBبودند.

شركت لوتوس از اين حقيقت مهم چشمپوشي كرد كه صنعت حافظه بهسرعت در حال پيشرفت است و به زودي حافظههايي با ظرفيت بيشتر در دسترسخواهند بود. زماني كه شركت لوتوس پروژه خود را به پايان رساند، حافظههاي640KB از رده خارج شده و كامپيوترهاي با حافظه بسيار بيشتر وارد بازار شدهبودند كه نرمافزار Excel (كه نياز به حافظه بيشتري دارد) به راحتي نصبميشد.

شركت «ديجيتال ريسرچ» تمام قواي خود را براي ساختسيستمعاملي براي كامپيوترهاي CPM86 به كار گرفت و اين فرصت بزرگ را ازدست داد تا سيستمعاملي براي كامپيوترهاي شخصي بسازد. شركت VisiCorpاعلام ورشكستگي كرد. چند شركت بزرگ ديگر روي «تشخيص دست نوشته توسطكامپيوتر» كار كردند كه همگي به شكست و اتلاف سرمايه انجاميد.

درهمين دوران، بيل گيتس، رئيس شركت مايكروسافت روي پروژههاي بسيار عمليترو در دسترستري كار ميكرد. او در آن زمان در حال طراحي نرمافزاري بود تابتوان متون را با فونتها و اندازههاي مختلف نوشت. بله؛ درست حدس زديد.

نرمافزارWord در حال شكلگيري بود. يكي از شركتهاي معروف ديگر در فهرست صد شركتبرتر، شركت Netscape بود. او در حالي كه نود درصد بازار فروش مرورگرهاياينترنتي را در دست داشت، به يك باره تصميم گرفت به جاي بهبود بخشيدن بهكد نرمافزار مرورگر اينترنتي، آن را از ابتدا بنويسد. در مدت كوتاهي سهماو از بازار فروش به چهار درصد كاهش يافت.

اگر تمامي اين نكات راجمعبندي كنيم، به نتيجهاي ساده و مشخص ميرسيم. يكي از دلايل موفقيتمايكروسافت آن است كه اگرچه اين غول بدون اشتباه هم نبوده و گاهي نرمافزارهايي پايينتر از توقع مردم ساخته است اما در طول فعاليتهاي خودهيچگاه مرتكب اشتباهي غيرقابل جبران نشد و اشتباهات بزرگ رقباي او باعثشد تا مايكروسافت يكهتاز اين ميدان شود.

از اين مقاله كوتاهدرمييابيم كه مهمترين بخش يك شركت كامپيوتري، برنامهنويسان حرفهاي يابازاريابهاي متخصص نيستند، بلكه مديران باهوشي هستند كه ديدي واضح و روشناز وضعيت فعلي و همچنين از آينده دارند.منبع: نشريه عصر شبکه