اول میخوام درباره این صحبت کنم که ریاضت چگونه باعث کمال میشه:

وقتیفردی قصد خودسازی داره اولین قدم اینکه باید خودش بشه یعنی باید به ذاتخودش برگرده بخاطر همین باید از روشهای خاصی از ریاضت استفاده کنه تادرزمان معقولی کارما های بد خودش از طریق اینگونه ریاضت ها از بین ببرهساختار ریاضت کشی برخلاف نظر بعضی علما کاملا مشخص مثلا وقتی فردی خودش رادر معرض سختی قرار میده مثلا گرسنکی را تمرین میکنه یا مثلا در هوای سردمیخوابه یابه ناملایمتی ها صبور چنین فردی در واقع با تحمل رنج ها باعثمیشه گناهان یا هما کارما سیاه با تحمل رنج نابود بشه و وقتی فردی روش هایمناسبی از ریاضت بر خودش اعما ل میکنه باعث میشه در مدت تقریبا کوتاهیمثلا مدت یک سال که ان هم بستکی به مقدار کارما های فرد داره و همچنینروشهای ریاضت که انتخاب میکنه داره در نهایت باعث میشه تمام گناهان یا هماکارما ها که بخش عمده آن مربوط به تناسخات قبل بوده از بین بره وآن موقعاست که رو ح این فرد از تمام ناخالصی ها پاک میشه و بد از اینکه این فردروحش را از کثافات پاک کرد با انجام دادن کاراهی نیک مثل عبادت مدیتیشننیکی به مردم خود را وقف خدا میکنه ودیگه اون موقع میرسه کارماها خوب فردچون هیچ بدهکاری کارمای نداره روز به روز افزایش پیدامیکن منجر به بیداریروحی میشه و فرد خداگونه میشه

حالا ممکنه سوال بشه آیا ما میتوانیم از هر روشی برای ریاضت کشی استفاده کنیم
درجواب باید گفت هر روش برای هر شخصی مناسب نیست مثلا ممکن است یک روش مثلتحمل گرسنکی در یک فرد خوب جواب بده و در فردی دیگر بخاطر مشکلات فیزبکیبرای سلامیش مضر باشه مثلا اخیرا یک مرتاض چهل روز خود را تا گردن بدون آبو غذا در خاک کرده مصلما این شخص در مدت کوتاهی به مراتب بالای ازکمالخواهد رسید مانمیتونیم بگیم که این فرد کار قلعطی میکنه نه چون این فرد برروی خودش کار کرده تا به این قدرت رسید که میتونه تحمل کنه اما یک فردتازه کاز اگر از روشهای سخت استفاده کنه مطمنا از پا در میاد و سلامتیش رااز دست میده

ویک سوال دیگه هم بعضی ها میکنه که آیا ما همیشه بایدد ریاضت بکشیم
جوابمنفی پس از اینکه فرد به ذات خودش برگشت دیگر نیاز نیست بشدت قبل ریاضتبکشه فقط در بعضی از سطح های تکامل دوباره نیاز میشه بشدت ریاضت بکشه