اين آزار و اذيتها كه در قالبها و اشكال مختلف بروز مي نمايند معمولا درساعتهايي منظم از شب و روز مي باشند كه بنا به تحقيقات فراواني كه توسطعلماي روحي صورت گرفته به دلايل و عواملي است كه به شرح آن مي پردازيم.
يكياز اين عوامل در جهان ارواح برمي گردد به خاطرات مدفون شده در عقل بعضي ازارواح كه يا نمي خواهند خود را از آن خاطرات تخليه كنند و يا اينكه نميتوانند آن خاطرات را از خود دور سازند.
ممكن است مربوط به اعمالي باشدكه آن روح در هنگام حيات زميني اش انجام داده و از انجام آن اعمال سختپشيمان است و در صدد نوعي واكنش و انتقام گيري است و يا بدين وسيله ميخواهد خود را از دنجهاي دردناك روحي كه دارد رها سازد.
در بعضي از ايناماكن كه روح شريري مبادرت به انجام شرارت مي كند بر اثر تحقيق متوجه شدهاند كه صاحب آن مكان خود كشي كرده و يا به طرز ديگري به قتل رسيده. معمولاكساني كه دست به خود كشي مي زنند به عذابهايي از قبيل محبوس شدن به مدتزياد در همان محل خود كشي است كه آن روح به دليل اينكه ار ماندن اجباري درآن مكان خسته مي شود در ساعاتي كه گويا آزادتر است دست به آزار و اذيت ميزند.

اينكه يك مد يوم معروف گفته ( هركس در اين عالم اعمال خير وهدايت كننده انجام دهد در آن عالم ( جهان ارواح ) نيز كارها و اعمالش ازروي حكمت و خرد خواهد بود) نشانگر اين مطلب است كه آن ارواحي هم كه در اينجهان اعمال زشت و شرارت آميز انجام مي داده اند قطعا در عالم ارواح هم بهمحض اينكه موقعيتي پيدا نمايند دست به اعمال زشتي كه در شخصيتشان وجوددارد خواهند زد كه از آن جمله همين ايجاد مزاحمت براي مردم زمين است و عللو عوامل ديگر كه هنوز مثل خيلي از مسائل پيچيده مادي و معنوي ديگر بر بشرخاكي روشن نشده است.منبع: سايت " فرشاد7 "
نوشته: فرشاد