يكي از لذ تهاي ذكر شده توسط ارواح در عالمبرزخ موسيقي است. موسيقي در آن عالم در يك سطح بسيار بالاتر و پيشرفته تراز موسيقي كلاسيك ماست . نغمات موسيقي آنجا طبعا توام به اشكال و صورتهايزيبايي هستند كه اصوات موسيقي آن اشكال را در فضاي اثيري به وجود مي آورنديا مجسم مي كنند و همه حاضرين درآن محافل از آن بهره مند مي شوند.يكي ازاوصاف جهان ارواح در مناطق عمومي روحي اين است كه موسيقي حيات است.يعنياينكه موسيقي به فعاليتهاي آنان شكل مي بخشد.شما مظاهر بسيار جزئي آن رامي توانيد در بين ساكنين زمين و در بين اقوام و قبايل مختلف مشاهده نماييدكه با موسيقي حيات آنها فعالتر و جذابتر مي شود.تعجب نكنيد در جهان ارواحانواع كارهاي هنري فرهنگي و ... به نحو بسيار پيشرفته و عالي توسط ارواحانجام مي شود.حتي كلاسهاي تعليم و تربيت براي ارواح پايينتر توسط ارواحپيشرفته تر برگزار مي گرددو دانشگاهها و مراكز علمي وسيعي وجود دارد كه هركس در هر زمينه كه رشد و تعالي پيدا كرده در آن جهان نيز به كار خير وحسنه خود ادامه مي دهد. گمان نكنيد كه پس از مرگ روح آدمي به همه مجهولاتواقف مي گردد و هيچ نقطه ابهامي براي او باقي نمي ماند در حالي كه بسيارارواحي هستند كه هنگام تماس با زميني ها از پاسخ گفتن به پاره اي سوالاتكه از حيطه آنها خارج است عاجزند.پس گمان نكنيم كه به محض ورود بهعالمارواح ديگر هيچ مشكلي وجود ندارد درست بر عكس در آنجا نيز ابهاماتي ازطبقات ما فوق براي ساكنين هر طبقه وجود دارد كه تا به آن طبقه وارد نشوندهيچ اطلاعي از چگونگي حالات ساكنين آن طبقه ندارند.
بنابر اين لذتهايعالم ارواح را نبايد سليقه اي و بر اساس پندار و گمان شخصي تفسير كرد بلكههمان طور كه به دفعات گفته ام باز هم عرض هم عرض مي كنم كه جهان برزخي وروحي - در ادامه همين حيات زميني قرار دارد اما با پيشرفت و جلوه بسياربسيار بيشتري و همان گونه كه نوع بهره مندي و لذت بردن در نزد آدميانمتفاوت است و هر كس به شكلي و به طريقي از جهان پيرامونش لذت مي برد درجهان ارواح نيز هر روح به شكلي از مواهب الهي بهره مي برد . در همين جهانخاكي كسي از قدم زدن در ميان اشجار و گلها بالاترين لذت را مي برد در حاليكه شخص ديگري ممكن است از آن شيوه هيچ بهره اي نبرد و در عوض از مطالعه وتماشاي فيلم و شنا و ... همان اندازه لذت ببرد.منبع: سايت " فرشاد7 "
نوشته: فرشاد