تظاهر شبح به حالت ابر متراكم يا به صورت بخاركه مانع نور نيست قابل مشاهده است روح ممكن است چند سال بر يك شخص واحد بهمنظور معيني ظاهر شود.
شبح روح گاه براي وفاي بعهد تظاهر نمايد.
گاه شخصي كه به قتل رسيد روحش خواهان معرفي قاتل است . برخي ارواح فقط در جلسات روحي حاضر به ارتباط به زندگان هستند .
بعضياز ارواح بطريق الهام و تله پاتي بازماندگان ملاقات مي نمايند.اشباحمسافرت نمي كنند . مردم را تعقيب نمي نمايند . بندرت اطراف محل مرگ شخص راترك مي گويند. يك شبح گاه در سرتاسر خانه پرسه ميزند. ممكن است در باغ ياجاهاي نزديك به محل سكونت خود ديده شود ولي سوار اتومبيل يا اتوبوس نميشود يا درآن شهر ظاهر نمي گردد.تمام كاري كه شبح انجام مي دهد تكرار لحظاتنهائي مرگش در نا آگاهي است و در اين حالت از انجام كارهاي بيشتر عاجز است. اشباح براي زندگان خطري ندارند در مواردي كه شبح سبب آزار به مردم شدهيك وابستگي قبلي ميان شخص و شبح وجود داشته است. اما بطور كلي اشباح برمردم حمله نمي كنند و بر اثر ديدن يا در صورتيكه شخص بتواند با آنهاارتباط برقرار كند خطري متوجه شخص نخواهد بود.اگر غير از اين بوداردوگاهها و ساير امكان وحشت آور مانند اردوگاههاي كار اجباري وزندانها ميبايست پراز اشباح باشند درحاليكه چنين نيست.و اين موضوع به حالت شخصدرلحظه مرگ بستگي دارد كه آيا مرگ مورد قبول او در حال گيجي قرار ميگيردواوبه مرحله بعدي وجود ميرود يا اينكه اواز تشخيص اين امر كه تحولي در حالوقوع است عاجز خواهد بود ودر نتيجه به كره زمين يعني محيط فيزيكي كه با آنآشنا بوده مي چسبد وخود را وابسته مينمايد.
منبع: سايت " فرشاد7 "
نوشته: فرشاد