گفتگوي ذيل توسط ( دكتر آرثر فندلاي )در منزل ( سلون ) كه ( مديوم ) يا رابط روحي است به همراه خانم (ميلار )كه نويسنده مطالبي است كه از ارواح و دكتر فندلاي مي شنود نقل مي گردد .


سوال : آيا همه ارواح ساكنين جهان شما مي توانند گاهي با زمين ارتباط پيدا كنند؟
جواب:هر اندازه ما ارتقاء پيدا كرديم و به درجات بالاتر رفتيم ارتباط ما باجهان شما كم مي شود. و حتي در اين هنگام ما كمتر به فكر زندگي زميني ميافتيم . مسئله زندگي در جهان ما مسئله خواستن و تمايل است يعني هر وقتاراده بكنيم مي توانيم با موجودات زميني ارتباط پيدا كنيم. وقتي كه اينتمايل و اراده ما از بين رفت ديگر ما به سوي شما نمي آييم . انسانها هركدام به نسبت رشد عقلي و نوع عملشان در روي زمين پس از مرگ وارد طبقه اياز طبقات هفتگانه عالم ارواح مي شوند و با كتاب خواندن و استفاده از عقلديگر ارواح به رشد و نمو عقل خود مي پردازند و به تناسب رشد طبقاتشان بالاو بالاتر مي رود تا در نهايت به عقل كل و روح اعظم كه خداوند تبارك وتعالي است بپيوند ند.
سوال : آيا سگها و يا حيوانات ديگر و گربه ها هم پس از مرگ حيات دارند؟
جواب: بلي آقاي من به طور تاكيد مي گويم كه حيات دارند . چون هيچ زنده ايمعدوم نمي شود .ولي حيوانات پس از مرگ در جهان ارواح ما زندگي نمي كنند .چون آنها يك عالم روحي ديگر و مخصوص به خود دارند و آنها در عالم روحيمثل انسانها زندگي نمي كنند . ولي اگر سگي در زندگي زميني با انساني مانوسشد و به وي علاقه پيدا كرد وقتي كه هر دوي آنها مردند آن سگ هم مي توانددر محيط زندگي روح آن مرد يا زن ظاهرشود و زندگي كند.
سوال: شما با چه زباني حرف مي زنيد؟
جواب:در جهان ارواح با همه لغات زميني مانند ( انگليسي و آلماني و غيره ) سخنمي گويند .ولي حرف زدن ما با حرف زدن شما فرق دارد زيرا سخن گفتن با تكلمزباني نيست. بلكه انتقال ذهني است كه از عقلي به عقل ديگر منتقل مي شود.مكالمه بين دو نفر مانند تلفظي كه شما داريد نيست بلكه اينجا با گيرندگياست ( مانند امواج بي سيم و با تله پاتي امواج فكري ارواح به يكديگر منتقلمي شود ) چنانكه گفتم روحي متصل به عقل روح ديگر مي شود كه مي خواهد با اوحرف بزند.


سوال و جوابهايي كه شرح آن گذشت مجموعه سوالاتي بودكه محققي دلسوز و معتقد و كسي كه با وسواس و حساسيت 20سال به مطالعه ومكاشفه و تحقيق و بررسي در عوالم روحي و چگونگي علم ارتباط با ارواحپرداخته و خود او در ابتدا از بي اعتقادان به اين قبيل واقعيات بوده وهمين عامل هم او را به سوي اين سير مطالعاتي و تحقيقاتي كشانده او كسينيست كه تحت تاثير جو و القائات دروغين و يا كلك و غيره قرار گيرد هر چند( مد يومي ) كه براي او كار مي كند از توقع هر گونه پول و مساعدت ماليمبرا توده و حتي از شهرت و آوازه نيز گريزان مي باشد فلذا مي دانيد كهاكثر دروغ پردازيها و روي آوردن به دروغ و كلك به منظور همين دو چيز ( پولو شهرت ) است.

پس به طور قطع و يقين اين مكالمه بين يكي از ساكنانعالم ارواح و يك زميني روي داده و براي كساني كه معتقد به حيات پس از مرگهستند مي تواند راهگشا بوه و در تبيين اعمال و رفتار و كردار آنها تاثيربسيار مثبتي بر جاي بگذارد. ما در عقايد اسلامي مان هم داريم كه دو فرشتهبر روي دو شانه ما در تمام ايام عمر حضور دارند كه يكي در روي شانه راستثوابها و كارهاي حسنه ما را يادداشت مي كند و ديگري به روي شانه چپ وگناهان ما را يادداشت مي نمايد . همچنين آنهايي كه در غرب و اروپا موفق بهارتباط با ارواح شده اند مي گويند ارواح به آنان خبر داده اند كه يكي ازوظايف آنها هدايت و راهنمايي انسانها در روي زمين است . در اينكه ارواح پساز جدايي از جسم خاكي ارتباطشان را با زمين قطع نمي كنند هيچ شكلي وجودندارد در قرآن كريم به تصريح به نزول ملائكه و ارواح پاك به اذن الهياشاره شده است .


منبع: farshad7.com
نوشته: فرشاد