واقعيت وجود روح به دو طريق ثابت مي شود يكي به طريق استدلال فلسفي و ديگري از راه تجربه مادي.
طريقفلسفي و الهي و فكري و نظري بنا به نيروي عقل خدا دادي وقوه مميزه واستفاده از كلام الهي و كتب مذهبي و فلسفي و اخلاقي كاشف و وجود روح است.
راهديگر شناخت روح از طريق آزمايش و تجربه و مشهودات علمي مي باشد . مطالعاتتجربي نشان داده است روح وجود داردو با مرگجسم از بين نمي رود زيرا ازماده اصطلاحي ما در كره زمين تشكيل نشده و ذات آن به ذات لايزال الهيپيوند دارد.
ارواح پس از متلاشي شدنبدن جسماني زنده اند به يك شكل ديگركه از قوه ادراك ما خارج است زندگي مي كنند.
ارواحبر ما ظاهر نيستند زيرا محيط زندگاني آنها غير از محيط حيات است اما درذهن و فكر ما اثر نموده وجود خود را بر ما اثبات مي نمايند و در شرايط خاصبا چشم فيزيكي هم ميتوان ازواح را مشاهده كرد.روح بعداز جدا شدن از بدنماري به جسم لطيفي شبيه بدن مادي بنام( كالبد مثالي)يا روان پوش منتقل ميشود و در عالم ارواح باقي مي ماند.
روح در زمان حيات جسماني خود چيريرا بياد ندارد وقتي از جسم به عالم روح منتقل شد .تمام اعمال و انديشه هاياو در نظرش مجسم مي گردند و تمام محفوظات او بميدان مي ايند . ارواح دارايهمان استعدادهائي هستند كه در زندگاني داشته اند . اما قوي تر چون پيكرجسماني ندارند كه قدرت ادراك آنها را محدود سازد و از دانش وسيعيبرخوردارند.
بنا به عقيده عده اي از روانشناسان افرادي هستند قادرخواهند بود روح خود را از بدن جدا ساخته با فاصله هزاران كيلومتر از محلمسكن خود نزد دوستان و آشنايان حاضر شوند. اين رويدادها معروف به سفر روحاست .مسئله جدا شدن روح از جسم يك حقيقت محض است. اما غالبا دلائل كافيبراي اثبات آن .وجود نداردمنبع: سايت [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]
نوشته: فرشاد