به اعتقاد برخي از بزرگان، روح قبل ازنـزول به عـالم دنيـا، عوالم «ارواح» و «ذر» را پشتسر گذاشتهاست. بعد ازعالم دنيا نيز عوالم «برزخ» و «قيامت» را در پيشرو دارد، كه بايد بهسمتآنها صعود كند. درواقع انسان در مدّت كوتاه حضور خود در عالم دنيا، بين دوبينهايت قرار دارد.

علّامه سيد محمدحسين طباطبايي- صاحب تفسـيرالميـزان- عوالم قبل از عالم دنيا را اينگونه معرفي مينمايد: « عالمماده از جهت وجود مسبوق به عالم ديگري است كه مادي نيست اگر چه احكام مادهدر آن يافت ميشود، و در واقع اين عالم، علتِ عالم مادي است، و نيز عالمماده مسبوق به عالم ديگري است كه از ماده و احكام آن هر دو مجرد است كه درحقيقت علتِ علتِ عالم مادي است.»


مآخذ: کتاب متافیزیک وشناخت روح، تآلیف مطلب برازنده، انتشارات نوید و سایت " مرجع متافیزیکایران " _ نگارش یافته توسط: Administrator