1- در محل وسط جمجمه سر یعنی محل پیچش موها

2- اول رستنگاه مو

3- محل بین دو ابرو

4-در محل گودی چانه

5- زیر قلب یا خورشیدی کوچک

6- محل جناغ سینه یا خورشیدی بزرگ

7- سمت راست سینه قرنیه خورشیدی کوچک

8- زانوها در محل کشکک

9-انتهای ساق پا در محل زرد پی اشیل

10- گودی کمر در محل پیچش موهای کمر

11- انتهای استخوان خاجی وبیضه ها

12- ارنج دستها

13- گودی پشت زانوها

14- پشت لاله های گوشها


ریسمان های نقره ای در محل اتصال به جسم مادی هر کدام به چندین شاخه و شاخک تقسیم میشوند و محیط بخصوصی از بدن را پوشش میدهند.
بطوریکه تمام جسم مادی تحت پوشش امواج انها قرار دارند یعنی تمام قسمتهای بدن پوشیده از تقسیمات امواج ریسمان های نقره ای میباشد .
اولین ریسمانهای نقره ای که در زمان مرگ از بدن جدا میشود مربوط به انتهای ساق پا است و اخرین ان نیز مربوط به چانه میباشد.

برگرفته از مطالب حسن رهبرزاده