سوال :
ده تا پرنده نشسته بودند روي سيم برق . يه شکارچي مياد يه
تير ميزنه به يکيشون. چند تا پرنده روي سيم باقي ميمونند ؟

جواب :
بستگي به مليت پرنده ها داره :
آمريكايي: پرنده دومي شيش لولش درمياره يه فحش ناموسي ميده و شكارچي رو ميكشه وباقي پرنده ها ليوان مشروبشون رو ميخورند و سري تكون ميدند
چيني : سهتا از پرنده ها فرار ميكنن و در يك گوشه خودشون توليد انبوه پرنده راهميندازن و شيش تاي باقيمانده در يك چشم بهم زدن توسط هنرهاي رزمي شكارچيرو به شيش قسمت مساوي تقسيم ميكنند.
انگليسي : يكي از پرنده ها خودشوميزنه به زخمي بودن و ميندازه رو زمين و خودشو خيلي مظلوم نشون ميده و بعدبقيه پرنده ها از فرصت استفاده ميكنن ميرن به زن شكارچي ميگن كه شكارچيمذبور داراي سه همسر و تعداد نامتنابهي بچه است، در نهايت پس از چند روزشكارچي توسط زنش و در خواب به قتل ميرسه
عرب : پرنده دوم تا هفتم ازترس شلوارشون زرد ميشه و پس از چند لحظه سكته ميكنن ميميرن، دو تايباقيمونده سريع ميرن پولاشونو ورميدارن ميرن خودشون يه تير برق ميخرن و تاآخر عمر بدون ترس بالاش زندگي ميكنن
اسپانيايي : پرنده دوم گيتار دستشميگيره و حواس شكارچي رو پرت ميكنه ، سومي و چارمي ميرن گاو همسايه رو صداميكنن و پنجمي يه پارچه قرمز آويزوون ميكنه روي شلوار شكارچي و گاو ميزنهيارو رو لت وپار ميكنه و در نهايت پنج تاي باقيمانده كلاهاشونو ميندازنهوا و ميگن : هووولي
ايراني : ابتدا نيم ساعت ميگذره و هيچكس نه متوجهافتادن رفيقشون ميشه و نه اصلاً صداي گلوله رو ميشنوه چون همشون داشتنراجع به قسمت اخر نرگس بحث ميكردند.... بعد دو تاشون ميرن زير جسد پرندهرو ميگيرن سريعاً مراسم سوم و هفتم باشكوهي براش ميگيرن و براش مقبرهبزرگي ميسازن و بعد از يكي دو ماه ميگن كه بياييد فكري كنيم كه ديگهشكارچي ما رو نزنه و بعد از دو سال جلسات پياپي به اين نتيجه ميرسن كهاصلاً شكارچي مقصر نبوده و تقصير انگليسيها بوده كه دوستشون تير خورده چوندر همون لحظه در يكصد كيلومتري اونجا يك انگليسي داشته دماغشو پاكميكرده... بنابراين يك شب شكارچي رو دعوت ميكنن خونشون و براش سوپ پرندهدرست ميكنن و از اينكه دوستشون در مسير گلوله او بوده ازش معذرت ميخوان وقول ميدن هر هفته يكي از خودشون رو براي شكار شخصاً خدمت شكارچي برسه...حتماً ميپرسيد كه شكارچي تو اون نيم ساعت اوليه داشته چيكار ميكرده...حدستون كاملاً درسته ... چون حادثه مذكور در ايران رخ ميداد تفنگ بعد ازاولين شليك منفجر ميشه و طرف در اين مدت داشته تلاش ميكرده با موبايلش كهآنتن نميداد با اورژانس تماس بگيره بيان سراغش كه بعد از نيم ساعت موفقميشه تماس بگيره ولي آمبولانس دير مياد و شكارچي ما هسته هاشو از دست ميده