کاهش توليد صنعتي منطقه يورو
ساعت خبر: 9:54 - تاريخ خبر: 25/04/1387


تهران / واحد مرکزي خبر / اقتصادي 1387/04/25
00:16:14.19
توليد صنعتي در منطقه يورو يک و نه دهم درصد در ماه مه سقوط کرد.
بهگزارش شبکه فرانس24، اين بيشترين ميزان کاهش توليد صنعتي در منطقه يورو ازپانزده سال پيش است. ميزان توليد صنعتي در فرانسه و المان دو و شش دهمدرصد کاهش يافته است. ميزان توليد صنعتي سالانه منطقه يورو به شش دهم درصدمي رسد که اين رقم از پيش بيني ها کمتر است.
اقتصاد اروپا ازبحران اقتصادي امريکا و افزايش ارزش يورو و دشوار شدن اعطاي وام و کاهش روحيه مصرف کنندگان اسيب ديده است.
00:16:45.09