استاد دانشگاه : نگاه سنتي به منابع انساني ديگر جوابگو نيست
تهران ، خبرگزاري جمهوري اسلامي ‪۲۵/۰۴/۸۷‬
اقتصاد. كار و امور اجتماعي . منابع انساني
يكاستاد دانشگاه گفت : نگاه سنتي به منابع انساني ديگر جوابگو نيست و بايدنگرش خود را در اين زمينه تغيير دهيم تا بتوانيم به اهداف سازماني دستيابيم .

به گزارش خبرنگار اقتصادي ايرنا، شهباز مرادي كه در نشستعلمي معماري منابع انساني كه هر هفته از سوي موسسه كار و تامين اجتماعي درمحل وزارت كار و امور اجتماعي برگزار ميشود، افزود: در دهههاي اخيرانسان ها هوشمند تر از گذشته شدهاند ،اما هدايت و كنترل منابع انساني نيزدشوار تر شده است .

به گفته وي ، مديريت علم برنامه ريزي ،سازماندهي ، هدايت و كنترل براي استفاده بهينه از منابع (انساني ، مالي ومادي ) با هدف نيل به اهداف سازماني به طور اثر بخش و كارآمد است .

وي درادامه يادآور شد: منابع انساني بايد در مديريت واحدهاي اقتصادي مشاركت فعال داشته باشند .

مرادي در ادامه معماري را استوار بر اساس سه پايه دانست و گفت :
معماري بر پايه منابع انساني با توجه به ملاحظات استراتژيك ،رابطه استخدامي و تركيب مناسب انسانها در كنار يكديگر است .

ويمعتقد است : مديريت منابع انساني در ميان كاركنان يك سازمان مي تواندزمينه رقابت پذيري را افزايش و هزينه نيروي انساني را كاهش دهد.

ايناستاد دانشگاه سپس متوسط ماندگاري در سازمانهاي آمريكايي را دو و سه دهمسال عنوان كرد و گفت : در دهههاي گذشته انسانهاي همواره تلاش مي كردندكه در انجام يك شغل ماندگاري داشته باشند، اما امروزه اينگونه نيست وافراد تلاش ميكنند در سازمانهاي گوناگوني به كار مشغول شوند و تعدد شغلرا نشانه برجستگي خود در تخصص خود ميدانند.

استاد مديريت دانشگاه تهران اعلام كرد: منابع انساني به مثابه سرمايه است كه ميتوان ارزش افزوده در واحدهاي اقتصادي ايجاد كند.

ويروابط عمومي مطلوب را از زمينههاي مساعد نيروي انساني در كار عنوان كرد وگفت : انسانهاي موفق ، افرادي هستند كه داراي روابط موفقي مي باشند.

مراديدر پايان افزود: مدير خوب درسازمانها به گونهاي عمل ميكند كه اگر كاربدي انجام شد بگويد تقصير من است ،در صورتي كه كار مثبتي صورت گرفت ،بگويد ما انجام دادهايم و درصورتي كه كار عالي شد بگويد شما آنر انجامداده ايد. مديراني كه اين شيوه را به كار ميگيرند ، داري تواضع مديريتيهستند.