بنگاه داران: قيمت مسكن در سمنان كاهش يافت
سمنان ، خبرگزاري جمهوري اسلامي ‪۸۷/۰۴/۲۵‬
داخلي. اقتصادي. مسكن.

متصديانبنگاههاي معاملات ملكي در سمنان از كاهش قيمت در بازار مسكن خبر ميدهند وميگويند در ماههاي اخير ركود شديدي در بازار زمين و مسكن حاكم شده است.

مسووليك بنگاه معاملاتي در بلوار آزادي سمنان در اين رابطه بهگزارشگر ايرناگفت: قيمت مسكن در هفتههاي اخير از متري ‪ ۱۱‬ميليون ريال به هشت ميليونريال كاهش يافته اما خريدار و فروشندهاي وجود ندارد.

"حسنآقاعمو" گفت: بازار مسكن در سمنان بشدت راكد است و برخي از بنگاه- داراندر دو ماه اخير چهار تا پنج معامله نيز انجام ندادهاند.

ويبازار زمين را نيز همينگونه توصيف كرد و گفت: به علت ركود شديد، خريدار وفروشنده در اين بازار چندان تمايلي به انجام معاملات ندارند.

ويعلت اين ركود را ناشي از ندادن تسهيلات دانست و افزود: هزينه ساخت هرمترمربع مسكن در سمنان بيش از ‪ ۸۶۵‬هزار تومان است در حاليكه قيمت فروشهر مترمربع هشت ميليون ريال است.

يك بنگاهدار ديگر در بلوارمولوي سمنان نيز از كسادي و ركود در بازار خبر ميدهد و مدعي است در سهماهه اخير معاملهاي در اين بازار صورت نگرفته است.

"ناصراقبالي" ركود موجود را ناشي از ندادن تسهيلات، گراني مصالح ساختماني ونبود تقاضا ميداند و ميافزايد: قيمت هر كيلوگرم ميلگرد در بازارهماكنون به حدود ‪ ۱۶‬تا ‪ ۱۷‬هزار ريال رسيده كه نسبت به قبل دوبرابررشد دارد.

وي كمبود و گراني سيمان و ساير مصالح ساختماني را مورداشاره قرار ميدهد و ميافزايد به دليل كسادي بازار نه خريدار جرات خريددارد و نه فروشندهاي جنس خود را عرضه ميكند.

يك فروشندهآهنآلات نيز در سمنان ازافزايش قيمت آهنآلات در دو ماه اخير خبر داد وگفت: در اين مدت آهنآلات در بازار سمنان بين دو تا سه هزار ريال در هركيلو افزايش يافته است.

"محمدرضا موذن" علت گراني آهنآلات راناشي از افزايش قيمت در بازار جهاني ميداند و ميافزايد: كارهاي ساخت وساز در ماههاي اخير در سمنان راكد شده است.

برخي از دستاندركاران و مسوولان ساخت و ساز در استان سمنان در اين زمينه معتقدند اگردستگاههاي مرتبط با ساخت و ساز هماهنگ عمل نمايند بازار مسكن در شهرهايغير از تهران ظرف دو تا سه سال آينده از ثبات برخوردار خواهد شد.

مديركلبنياد مسكن استان سمنان در اين زمينه ميگويد: اگر طرحهاي ساخت و ساز طرح‪ ۹۹‬ساله به ثمر بنشيند، سيستم بانكي و دستگاههاي مرتبط هماهنگ عمل كنندبازار مسكن در شهرهايي مانند سمنان در آينده با كاهش قيمت و ثبات لازمبرخوردار ميشود.

"علي ملكي" بر ضرورت كنترل بازار مصالح تاكيد دارد و ميگويد: براي كنترل بازار مسكن بايد قيمت و عرضه مصالح ساختماني كنترل شود.

ويبا بيان اينكه افزايش قيمت مصالح، رشد قيمت مسكن را بدنبال دارد گفت:نبايد اجازه داد با قطع دلال بازي در بازار مسكن، اين مساله به بازارمصالح سرايت كند.

وي گفت: متاسفانه در ماههاي اخير قيمت برخي مصالح ساختماني از افزايش تا ‪ ۵۰‬درصد برخوردار بوده است كه نيازمند كنترل شديد است.

گزارشگرايرنا براي كسب نظرات "علياكبر صابري" رييس سازمان مسكن و شهرسازي استانسمنان با دفتر وي تماس گرفت كه مسوول دفتر وي به نقل از صابري گفت تا آخرتيرماه فرصتي براي پاسخگويي ندارد. ك/