اهواز، خبرگزاري جمهوري اسلامي ‪۸۷/۰۴/۲۵‬
داخلي. سياسي. مجلس.

عضوكميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي گفت: از سرگيري مذاكرهبدون پيش شرط با خاوير سولانا مسوول سياست خارجي اتحاديه اروپا در بارهموضوع هستهاي ايران و بستههاي پيشنهادي يك گام به جلوست.

سيداحمدآوايي، روز سهشنبه در گفتگو با خبرنگار ايرنا افزود: مذاكرات ‪ ۲۹‬تيرماه جاري سعيد جليلي و خاوير سولانا در سوييس ميتواند بن بست فعلي رابراي ادامه مذاكرات و حل اين موضوع ازطريق گفتگو و ديپلماسي بشكند واميدواريم نتيجه اين مذاكرات راه را براي ايجاد اعتمادسازي متقابل هموارنمايد.

وي، تعليق غنيسازي را خط قرمز جمهوري اسلامي ايران خواندو گفت: ايران به هيچ وجه از حق خود در داشتن فناوري صلاح آميز هستهاينخواهد گذشت.

نماينده مردم دزفول در مجلس شوراي اسلامي بهمشتركات دو بسته پيشنهادي ايران و اروپا و سفر سولانا به ايران اشاره كردو اظهارداشت: مشتركات اين دو بسته پيشنهادي ميتواند مبناي خوبي برايادامه مذاكرات و دستيبابي به يك راه حل جامع باشد.

آوايي افزود:اتحاديه اروپا نميتواند نقش ايران را در معادلات سياسي و بينالملليناديده بگيرد و از اين رو به نفع اروپاو گروه ‪ ۵ +۱‬است كه با ايران ازدر خصومت وارد نشود.

وي به سفر اخير اعضاي كميسيون امنيت ملي وسياست خارجي مجلس به پرتغال و دستاوردهاي آن اشاره كرد و گفت: در اين سفرمواضع اصولي ايران در بحث فنآوري صلحآميز هستهاي تشريح شد و رييس مجلسپرتغال آمادگي خود را براي نزديك كردن مواضع ايران و اتحاديه اروپا اعلامكرد.ك/‪۳‬