جهرمي:
قيمت کالاها ساماندهي ميشود
جام جمآنلاين: وزير کار و امور اجتماعي از ساماندهي قيمتها در راستاي طرح تحولاقتصادي خبر داد و گفت: تمام تلاش دولت اين است که آسيبهاي احتمالي کوتاهمدت اجراي اين طرح به کمترين حد ممکن برسد.
سيد محمد جهرمي در گفتگو بامهر در خصوص طرح تحول اقتصادي دولت گفت: در مجموع بررسي ها و پيش بيني هايانجام شده در طرح به دنبال پيدا کردن بخشهاي اساسي اقتصاد و حل ساختاريمشکلات اقتصادي کشور است.

وزير کار و امور اجتماعي پيدا کردن ريشههاي اصلي مشکلات ساختاري در اقتصاد کشور را از ديگر توجهات در تدوين طرحتحول اقتصادي دولت اعلام کرد و گفت: در طرح به موضوعات مختلفي از جملهبهره وري، عملکرد سيستم بانکي، بهبود روشها در نظام بانکي کشور و تدوينسياستهاي پولي متناسب با اقتصاد کشور پرداخته شده است.

جهرمي ازتغييرات در نظر گرفته شده در طرح تحول اقتصادي دولت در زمينه يارانه هاخبر داد و افزود: در طرح موضوع يارانه ها را با هدف حمايت از سرمايه گذاريبيشتر در کشور و همچنين تامين منابع براي انجام سرمايه گذاري تعريف کرديم.

ويانجام تحولات اقتصادي را داراي نتايج دراز مدت و پايدار براي کشور دانست وتاکيد کرد: البته در کوتاه مدت شايد براي توليد کنندگان و امر اشتغال کشورمشکلاتي ايجاد شود.

وزير کار و امور اجتماعي ادامه داد: کارگروههايدولت در اين راستا جلسه بسياري برگزار کرده اند، در اين نشستها سعي شده تاآسيبهاي احتمالي اجراي طرح در کوتاه مدت مورد بررسي قرار گيرد و راهکار بهحداقل رسيدن مشکلات احتمالي و يا حذف آنها پيدا شود.

جهرمي درارتباط با حمايتهاي در نظر گرفته شده در طرح تحول اقتصادي دولت براي توليدکنندگان گفت: در اين حوزه نيز دولت سعي کرده تا با ساماندهي قيمت کالاها،در نظر گرفتن مشوقهاي لازم و حمايتهاي تسهيلاتي رشد در اين بخش را نيزداشته باشد.