تهران/ واحد مرکزي خبر/ اقتصادي 87/4/25
در پيافزايش نگرانيهاي اعتباري، در بحبوحه نگراني سرمايه گذاران در خصوص احتمالفروپاشي بانک هاي بيشتر در امريکا و ثاثير ان بر روي بانک هاي وام دهندهژاپني، شاخص سهام بازار بورس توکيو در معاملات امروز سه شنبه به پايينترين سطح خود در سه ماه گذشته رسيد.
به گزارش خبرگزاري المان ازتوکيو، شاخص سهام نيکي دويست و بيست و پنج در معاملات صبح امروز بازاربورس توکيو، صد و نود و سه مميز دو واحد يا يک مميز چهل و هشت درصد کاهشيافت و به دوازده ميليون و هشتصد و شانزده هزار و نود و شش صدم واحد رسيد.
شاخص سهام توپيکس نيز بيست مميز چهل و شش واحد يا يک مميز شش درصدکاهش يافت و به يک ميليون و دويست و شصت هزار و بيست و شش صدم واحد رسيد.
0906/122/137/0003/01013/10101