تهران / واحد مرکزي خبر/ اقتصادي 87/04/25
بانکمرکزي ژاپن امروز سه شنبه پيش بيني رشد اقتصادي اين کشور را به عنوانبزرگترين اقتصاد اسيا ، به يک مميز دو دهم درصد کاهش داد .
به گزارشخبرگزاري فرانسه از توکيو / مقامات بانک مرکزي ژاپن اعلام کردند با توجهبه کاهش تقاضاي داخلي پيش بيني رشد اقتصادي اين کشور را در سال مالي جاري، تا يک و دو دهم درصد کاهش داده اند . پيش بيني قبلي مقامات بانک ژاپنبراي رشد اقتصادي اين کشور يک و نيم درصد اعلام شده بود .
بانک مرکزيژاپن همچنين پيش بيني رشد توليد ناخالص داخلي اين کشور را براي سال مالياينده کاهش داد و از يک و هفت دهم درصد پيش بيني قبلي به يک و نيم درصدرساند .
بيانيه بانک مرکزي ژاپن دراين خصوص امروز و پس از ان صادر شدکه اين بانک اعلام کرد شاخص نرخ بهره را همچنان در سطح نيم درصد ثابتنگهداشته است . بانک مرکزي ژاپن اعلام کرد اين تصميم با اجماع اراي هيئت
سياستگذاري پولي کشور اتخاذ شده است .
122/125/0003/01013/10101