مدير موزه ملي ايران درباره نمايش منشور حقوق بشركوروش طبق هماهنگيهاي لازم با مسئولان موزه بريتانيا گفت: ايرانيهامنشور حقوق بشر كوروش را پس از يك قرن در بهار سال آينده از نزديكميبينند.

محمدرضا مهرانديش در گفتوگو با خبرنگار اجتماعي فارساظهار داشت: يك سري ارتباطات بين موزهاي در دنيا وجود دارد كه بر ايناساس رياست سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري به ما مأموريت دادند تا نسبت بهنمايش تعلقات تمدن كشورمان اقدام كنيم.
وي با بيان اينكه منشور حقوقبشر كوروش به مدت يك فصل در فصل بهار در موزه ملي ايران به نمايش گذاشتهميشود، گفت:موافقتنامههاي حقوقي مورد نياز دولت براي ورود اين اثرتاريخي به ايران نيز در دستور كار قرار خواهد گرفت.
مدير موزه مليايران از همكاري خوب موزه بريتانيا درباره ورود اين منشور تاريخي به ايراننيز ياد كرد و گفت: از اين پس در تفاهمنامههايي كه با كشورهاي مختلف بهامضا ميرسانيم در مفاد تفاهمنامه همكاري دو جانبه براي نمايش آثار تاريخيرا ميگنجانيم.
به گزارش فارس، منشور حقوق بشر كوروش كه با ناماستوانه كوروش نيز شناخته مي شود، از جنس سفال است و طبق گفتههايباستانشناسان در سال 539 پيش از ميلاد توسط كوروش دوم هخامنشي ساخته شدهاست.
دور تا دور اين استوانه سفالين در حدود 40 خط به زبان ميخيبابلي، سخنان و فرمانهاي كوروش بسته است. 23 سانتيمتر طول و 11سانتيمتر عرض دارد.
بر اين استوانه شرح فتح بابل توسط كوروش دوم واسارت نبونيذ (بخت النصر)، آخرين شاه بابل در سال 539 پيش از ميلاد مسيحنگاشته شده است.
شاه هخامنشي پيروزي خود را به مردوك، كهنترين خداي بابل نسبت داده است.
دراين منشور وي از بازگرداندن پيكر خداياني كه نبونيذ (شاه بابل) از معابدمختلف جمع و به بابل آورده بود، خبر ميدهد. وي به بازسازي معابد ويرانشده پرداخت و اسرايي را كه شاهان بابل نگه مي داشتند، آزاد كرد.
بازگرداندن اسراي يهودي در اين منشور ذكر نشده اما آزاد كردن آنها بخشي از سياست شاه هخامنشي پس از فتح بابل بوده است.
ازمنشور كوروش به عنوان نخستين منشور حقوق بشر در جهان ياد ميشود. اينمنشور در سال 1879 توسط هورمزد رسام، باستان شناس آشوري-بريتانيايي به دستآمد.
در حال حاضر اين لوح سفالين استوانهاي در بخش «ايران باستان» در موزه بريتانيا نگهداري ميشود.