بررسي مقايسهاي آمارهاي اعلامشده توسط بانك مركزي، از قيمت خردهفروشي مواد غذايي در هفته منتهي به 21/4/87 (هفته گذشته) و هفته منتهي به 22/4/86 از تورم 82 / 45 درصدي مواد غذايي خبر ميدهد.

به گزارش خبرنگار «تابناك»، اين رقم ميانگين تورم متوسط يازده گروه از مواد غذايي است كه قيمت آنها در سايت بانك مركزي درج شده است.

جالب آنكه بر اساس اين آمار، بهاي گروه ميوههاي تازه نسبت به سال قبل 5 درصد كاهش داشته است، اما ده گروه ديگر، شاهد افزايش قيمت بودهاند.

در اين ميان گروه برنج با 238 درصد، ركورددار تورم مواد غذايي است و تورم ديگر گروههاي مواد غذايي به اين شرح است:


شاخصهاي فوق در حالي به دست آمدهاند که قيمتهاي فرض شده توسط بانک مرکزي در بسياري از موارد مربوط به سالهاي قبل است. براي مثال، قيمت کره و پنير پاستوريزه در گزارشهاي مذکور طي يک سال گذشته تقريبا ثابت فرض شدهاند. در حالي که قيمت اين کالاها در هفتههاي اخير حتي توسط شرکت دولتي پگاه 30 تا 50 درصد گرانتر از سال گذشته به فروش ميرسند.

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]