چقدر یه شکست تو زندگیت مهمه؟؟آیا باعث شکوفاییت میشه یا این که باعث میشه که نا امید بشی و دست از تلاش برداری..


If you are not big enough to lose, you are not big enough to win.

اگر این قدر قوی نیستی که ببازی ..مسلما توانایی برتده شدن را نیز نخواهی داشت
There are no secrets to success. It is the result of preparation, hard work, and learning from failure.


هیچ رازی در موفقیت وجود ندارد..موفقیت نتیجه آمادگی..تلاش سخت..و درس گرفتن از شکست هاستThe wisest person is not the one who has the fewest failures but the one who turns failures

to best account.--

همیشه زیرکترین آدم ها کسانی نیستند که کمترین میزان شکست را دارند بلکه کسانی هستند که از شکست ها بهترین درس را میکیرند...Being defeated is often a temporary condition. Giving up is what makes it permanent.--

شکست معمولا یک موقعیت موقتی است..ولی نا امید شدن آن را به یک موقعیت دائمی تبدیل میکندFailureshould be our teacher, not our undertaker. Failure is delay, notdefeat. It is a temporary detour, not a dead end. Failure is somethingwe can avoid only by saying nothing, doing nothing, and being nothing.--

شکست باید مثل یک معلم برای ما باشه ..نه یک مانع برای پیشرفت...

شکست می تواند باعث بشه یه مقداری عقب بیافتی از کارات ولی نباید مسبب مغلوب شدنت باشد...

شکست به منزله یک وقفه توی کارات هست ولی نه یک نفطه پایان.

.تنها در صورتی میتوانی از شکست اجتناب کنی که چیزی نگی ..کاری نکنی...و هیچ چی نباشی ...

....... (یعنی در واقع پاهات رو رو به قبله دراز کنی و هیچ کاری نکنی )
If you can't make a mistake, you can't make anything.

اگرنمی تونی اشتباه کنی یعنی هیچ کاری نمی تونی بکنی
No one ever won a chess game by betting on each move. Sometimes you have to move backward to get a step forward.

هیچکسی نمیتونه شرط ببنده که با یه حرکت قادر به برنده شدن در یک بازیشطرنج هست... یه زمانهایی لازمه تو یه قدم عقب نشینی کنی تا بتونی یه قدمبه جلو بر داریOur greatest glory is not in never falling, but in rising every time we fall.

بزرگترین موهبت این نیست که هیچ زمان شکست نخوری... بلکه این است که بعد از هر شکست بتونی دوباره بلند شی
Iam not judged by the number of times I fail, but by the number of timesI succeed; and the number of times I succeed is in direct proportion tothe number of times I can fail and keep on trying. -

قضاوت دیگران نسبت به من روی تعداد دفعاتی نیست که شکست خورده ام..بلکه روی تعداد دفعاتی است که موفق شده ام ..

وتعداد دفعاتی که موفق شده ام دقیقا زمانی بوده که بلا فاصله بعد از این کهشکست خورده ام دوباره به تلاش ادامه داده ام و موفق شده ام.... ....
Mostpeople give up just when they're about to achieve success. They quit onthe one yard line. They give up at the last minute of the game, onefoot from a winning touchdown.--

بیشتر آدم ها زمانی نا امید میشنکه چیزی به موفقیتشون نمونده..در یک قدمی پیروزی دست از تلاش بر میدارند...آنها در دقیقه آخر تمامی امید خود را از دست میدهند..یک قدم ماندهبه خط پایان و پیروزی ...If there exists no possibility of failure, then victory is meaningless.

اگر احتمال شکست وجود نداشت ..پیروزی بی معنی بود

(طعم شیرین خود را از دست می داد)....

گروه روزنه