در حالي كه هر مادري از قهقههاي فرزند خود لذت ميبرد دل يك مادر انگليسي با مشاهده خندههاي فرزندش سخت به درد ميآيد.

بهگزارش فارس به نقل از روزنامه حريت چاپ تركيه وضعيت غم انگيز كادل هوگاهكودك 3 ساله انگليسي دل هر بيننده و شنونده را به درد ميآورد.

اين كودك 18 ماهه به علت غدهاي خوش خيم مغزي به نام هيپوس تالاميس هامر توما روزي 10 بار دچار خنده عصبي ميشود.

هريك از اين خندههاي كودك را كمي به مرگ نزديك ميكند. زيرا پزشكان كههنوز نتونستهاند غده را بردارند از احتمال بريده شدن راه نفس گيري كودكدر حال خنديدن خنده ابراز نگراني ميكنند.

لوسي هوگاه مادر كارلكوچولو كه براي متوقف كردن خندههاي كودك خود سخت در تلاش است در اين خصوصاظهار داشت: در حالي كه هر مادر از خندههاي فرزند خود سخت لذت ميبرد، منبا هر خنده پسر خود، با تصور اين كه پشت اين خندهها مرگ در انتظار استسخت رنج ميبرم