رئيس انجمن علمي مددكاري اجتماعي ايران گفت: علي رغم فرمان امام خميني(ره) مبني بر واگذاري 100 مركز به سازمان بهزيستي،مراكز نگهداري بهزيستييكي پس از ديگري به بنياد مستضعفان واگذار مي شود.

دكتر مصطفياقليما در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بهزيستي 4 مركز خود را به بنيادمستضعفان و جانبازان واگذار كرده است و مركز ارشاد را كه مختص نگهداريدختران فراري بود با توافق ضمني ، به تازگي تخليه كرده است.

ويافزود: بهزيستي در حال حاضر براي نگهداري دختران فراري و ... با مشكل وكمبود مكان مواجه است به همين دليل دختراني كه درمركز ارشاد نگهداري ميشده اند را ترخيص كرده و آنها در جامعه رها شده اند و تكليف آنها مشخصنيست.

رئيس انجمن علمي مددكاري اجتماعي ايران تاكيد كرد: سال گذشته30 ميليون تومان صرف خريد تجهيزات مركز اورژانس اجتماعي هاجر( مختص زنانآسيب ديده ) شد اما اين مركز نيز در حال واگذاري به بنياد مستضعفان است.

اقليماگفت: در اوايل انقلاب به فرمان امام خميني (ره) 100 مركز به بهزيستيواگذار شده بود كه متاسفانه بدليل تقاضاي باز پس گرفتن اين مراكز از سويبنياد مستضعفان، بهزيستي هر سال تعدادي مركز را به اين نهاد واگذارمي كند.

ويبا مطرح كردن اين سوال كه چه كسي پاسخگو و پيگير اين موضوع است و تحت چهعنواني حق الناس واگذار مي شود و چرا فرمان امام خميني (ره) اجرا نشدهاست، اظهار داشت: سال گذشته نامه اي به رئيس جمهور نوشته و از وي درخواستكرديم كه اجازه تخليه مركز ارشاد را ندهند و جلوي اين واگذاري ها رابگيرند اما هيچ ترتيب اثري داده نشد.