مکعب چای- برای یک فنجان چای لبریز لب سوزمنبه شکل بی حد و حصری چای را دوست دارم و هرکس که مرا بشناسد می داند که بهشکل مشتاقانه ای از تمام دنیا بسته های چای را جمع آوری می کنم. همانندقهوه، برای داشتن یک فنجان چای خوب، میزان جوشاندن آب و خیساندن چای خشکبسیار مهم است. در صورتی که چای زیادی بماند و دم بکشد، تلخ مزه می شود؛اگر هم کم بماند و درست دم نکشد، شما آب داغ تیره رنگی را خواهید خورد.مکعب چای، دم کردن چای را با اتصال Teabag به یک قرقره جمع شونده آسانساخته است. یک فنجان چای خوب بدون در دست گرفتن Teabag. عاشقان چای دنبالچه چیزی بهتر از این می گردند! طراح: جیون یانگ و هانا سوه
روش استفاده:

1- گیره روی جعبه را بالا بکشید.

2- Teabag را به گیره متصل کنید.

3- برای تنظیم زمان گیره را بکشید.

4- گیره و Teabag را داخل فنجان بگذارید.

5- مکعب چای، Teabag را طی 3 دقیقه از فنجان خارج می کند.

6- چای باقی مانده بیش از این دم نمی کشد و رنگ نمی گیرد.